Archiwum kategorii: Gospodarka przestrzenna

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a na „terenach zamkniętych” – wojewoda.

Kiedy potrzeba zgody na zabudowę?

Warunki zabudowy muszą być ustalone w drodze decyzji, jeśli zachodzi potrzeba zmiany zagospodarowania terenu, a nie ma planu miejscowego. Chodzi o zmianę zagospodarowania terenu polegającą na:

  1. budowie obiektu budowlanego,
  2. wykonaniu innych robót budowlanych,
  3. zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Decyzja o warunkach zabudowy jest również wymagana do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku. Czytaj dalej

Odszkodowanie za niekorzystną zmianę planu miejscowego – komu i ile?

Ogólna zasada prawa cywilnego brzmi: „kto drugiemu wyrządził szkodę – obowiązany jest do jej naprawienia”. Nie inaczej jest z działaniami organów władzy publicznej, tzn. państwowej i samorządowej. Nawet jeśli te działania są podejmowane na podstawie i w granicach prawa, przez upoważnione do tego organy.

Podstawa odszkodowawcza

W jakich sytuacjach odszkodowanie?

Uchwalenie (po raz pierwszy) lub zmiana (po raz kolejny) planu miejscowego może doprowadzić do takiej sytuacji, że korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem – stanie się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. Wówczas właściciel (użytkownik wieczysty) nabywa roszczenie przeciwko gminie o naprawienie wyrządzonej szkody. Czytaj dalej

Opłata planistyczna – za co?

Podstawa do naliczenia opłaty

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego (albo jego zmianą) wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel (lub użytkownik wieczysty) zbywa tę nieruchomość – właściwy organ (wójt, burmistrz albo prezydent miasta) pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Stawki procentowe opłaty planistycznej określa się w planie miejscowym.

Wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się na dzień jej sprzedaży. Wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu (lub zmianie) planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu (lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem). Czytaj dalej

Co zawiera plan miejscowy?

Znajomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma nieocenione znaczenie dla właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, sprzedawców i nabywców nieruchomości oraz inwestorów i dzierżawców.

Z planu miejscowego dowiesz się o: przeznaczeniu oraz sposobach zagospodarowania i zabudowy terenu, ograniczeniach w zabudowie, zakazie zabudowy, planowanych inwestycjach prywatnych i publicznych etc. Z planem miejscowym możemy się zapoznać we właściwym urzędzie gminy (miasta), starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim bądź na odpowiedniej stronie internetowej.

Podstawowe informacje

W planie miejscowym określa się obowiązkowo: Czytaj dalej