Archiwum kategorii: Hipoteka

Na czym polega hipoteka?

Instytucja hipoteki została unormowana w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (z późn. zm.). Zgodnie z art. 65 ust. 1 tejże ustawy: „W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka)”. Czytaj dalej