Archiwum kategorii: Księgi wieczyste

Kupujesz mieszkanie – sprawdź księgę wieczystą!

Kupno nieruchomości to pewien proces. Proces na który składa się wybór mieszkania, pozyskanie środków finansowania (kredyty mieszkaniowe, hipoteczne), a wreszcie dopełnienie wszelkich formalności koniecznych do sfinalizowania transakcji.

Już na etapie, kiedy znajdziemy nasze upragnione mieszkanie, powinniśmy poprosić właściciela o podanie numeru księgi wieczystej. Numer ten jest nam niezbędny do sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej (KW).

Na dzień dzisiejszy księgę wieczystą możemy sprawdzić przez Internet lub we właściwym wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Bynajmniej wygodniejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie księgi wieczystej w Internecie. Jeśli chcesz sprawdzić księgę wieczystą, wejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Elektroniczna Księga Wieczysta Czytaj dalej

Odłączenie nieruchomości od księgi wieczystej

Skoro przepisy prawa, tj. ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zezwalają na połączenie kilku nieruchomości w jednej księdze wieczystej, to logiczna wydaje się możliwość, odłączenia jednej lub kilku nieruchomości od księgi wieczystej. Tak też jest w rzeczywistości.

Ustawa nie ustala żadnych szczególnych wymogów, jakie muszą być spełnione, aby dokonać odłączenia nieruchomości od księgi wieczystej. W przypadku zamiaru połączenia kilku nieruchomości w jedną księgę wieczystą, takie wymogi były stawiane. Czytaj dalej

Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece przewiduje możliwość połączenia kilku nieruchomości (np. dwóch) w jedną. Jakie warunki trzeba spełnić w celu dokonania takiego połączenia? Nieruchomości łączone muszą:

  1. stanowić całość gospodarczą (np. nieruchomości rolne; odległość nie ma tu większego znaczenia; np. nieruchomość A od nieruchomości B oddalona jest o 15 km), albo
  2. graniczyć ze sobą (czyli nieruchomość A jest położona obok nieruchomości B – mają wspólną miedzę). Czytaj dalej

Prawa osobiste i roszczenia w księdze wieczystej

Jakie prawa osobiste i roszczenia mogą być ujawniane w księdze wieczystej?

Prócz ograniczonych praw rzeczowych wolno w księdze wieczystej ujawniać prawa osobiste i roszczenia. Należą do nich między innymi:

  1. prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia,
  2. roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych,
  3. roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników, Czytaj dalej

Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych

Jak wyglądają zasady pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych?

Pierwszeństwo według kodeksu cywilnego (przepisy ogólne):

  1. Jeżeli kilka ograniczonych praw rzeczowych obciąża tę samą rzecz, prawo powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej (pierwszeństwo),
  2. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych może być zmienione. Zmiana nie narusza praw mających pierwszeństwo niższe aniżeli prawo ustępujące pierwszeństwa, a wyższe aniżeli prawo, które uzyskuje pierwszeństwo ustępującego prawa, Czytaj dalej

Księgi wieczyste – wnioski (formularze) – zasady wypełniania i składania

Aktualne formularze wniosków stosowane w sprawach ksiąg wieczystych. Wnioski są pobierane bezpośrednio z serwera Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wnioski składane do sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym:

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)

pdf  format pdf

rtf  format rtf Czytaj dalej

Księgi wieczyste – zasady

Najważniejsze zasady dotyczące funkcjonowania ksiąg wieczystych.

1. Jawność ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste są jawne. Każdy ma prawo dostępu do ksiąg wieczystych. Dla uzyskania wglądu w księgi wieczyste nie trzeba wykazywać interesu prawnego. Z treścią ksiąg wieczystych można zapoznać się we właściwym sądzie rejonowym (Wydział Ksiąg Wieczystych) bądź za pośrednictwem Internetu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (Nowa Księga Wieczysta/ Elektroniczna Księga Wieczysta). Jeśli pracownik sądu odmawia nam dostępu do ksiąg wieczystych lub w jakikolwiek inny sposób czyni utrudnienia, to oczywiście robi to bezprawnie. Czytaj dalej

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – o co chodzi?

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych została uregulowana w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Zgodnie z art. 5 wspomnianej ustawy.

„W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)”. Czytaj dalej