Archiwum kategorii: Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych: zasady uczestnictwa, finansowanie budowy domu

Opublikowany 10 mar 2014

W tym odcinku dowiesz się m.in.:
– kto może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych?
– jakie są zasady finansowania budowy domu w ramach programu MdM?
– kto może otrzymać dofinansowanie?
– kto może otrzymać zwrot podatku VAT za materiały budowlane?
– ile wynoszą limity cen za metr kwadratowy?

Czytaj dalej

MdM – przykłady obliczeń dofinansowania

Przykłady obliczeń maksymalnej ceny zakupu nieruchomości, wielkości kwoty dofinansowania wkładu własnego oraz wielkości kwoty dofinansowania na spłatę części kredytu w rządowym programie „Mieszkanie dla młodych” 

W materiale użyte zostały następujące skróty: 

  • w– wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej dla danej lokalizacji. Dane te zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej BGK
  • c– maksymalna cena zakupu 1m² powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości dla danej lokalizacji. Dane te zamieszczane są na stronie internetowej BGK
  • max. Cena– Maksymalna cena zakupu nabywanej nieruchomości
  • pow.– powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości
  • dof– wysokość przysługującego nabywcy dofinansowania wkładu własnego, obliczona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w instytucji kredytującej. Aktualna lista instytucji kredytujących przyjmujących wnioski, zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej BGK
  • powD– powierzchnia do jakiej obliczana jest wysokość dofinansowania wkładu własnego; jeżeli jest do 50m² ma tą sama wartość, jak powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości; jeżeli powierzchnia użytkowa jest większa niż 50 m², to przyjmuje stałą wartość wynoszącą 50m²;
  • spł– wysokość kwoty dofinansowania na spłatę części kapitału kredytu, przysługująca nabywcy z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego bądź kolejnego dziecka; nabywca składa w banku kredytującym wniosek o wypłatę tych środków w okresie do pięciu lat od daty ustanowienia własności nabytej nieruchomości.

Czytaj dalej

„MdM” a powierzchnia użytkowa mieszkania

Jednym z warunków do spełnienia przez beneficjentów programu MdM jest limit powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania, tj. lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.  Tylko wówczas można uzyskać kredyt hipoteczny z dopłatą. Przypomnijmy – osoby bezdzietne oraz te posiadające nie więcej niż dwoje dzieci nie mogą przekroczyć 75 mkw.( w przypadku lokalu mieszkalnego) oraz 100 mkw. (dla domu jednorodzinnego).  Pozostałe osoby, czyli te które wychowują przynajmniej troje dzieci (lub więcej) są ograniczone limitem powierzchni użytkowej 85 mkw. (lokal mieszkalny) i 110 mkw. (dom jednorodzinny).

W związku z powyższym, osoby chcące skorzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych” muszą znaleźć lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, odpowiadający ustawowym kryteriom powierzchni, a raczej mieszczący się w granicach ustawowych. I tu powstaje pytanie. Co to jest powierzchnia użytkowa? Jak ją liczyć? Jakie pomieszczenia kwalifikują się do powierzchni użytkowej a jakie nie? To jedziemy, po kolei.

Punktem wyjściowym jest określenie definicji „lokalu mieszkalnego” i „domu jednorodzinnego”. Zwróćmy uwagę, że oba te pojęcia zawierają się w ogólnym pojęciu „mieszkania”, do którego można otrzymać dofinansowanie.

Jeśli chodzi o lokal mieszkalny, to ustawa o MdM (ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi) odsyła do definicji samodzielnego lokalu mieszkalnego, zawartej w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie z nią. Czytaj dalej

„Mieszkanie dla Młodych” – lista banków finansujących program

listaZnamy już listę banków finansujących program MdM. Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 19 grudnia 2013 r. podpisał dwie pierwsze umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. PKO Bank Polski S.A. i Pekao S.A. są pierwszymi bankami, które od 1 stycznia 2014 r. będą udzielać kredytów hipotecznych na zakup mieszkania z dofinansowaniem budżetu państwa. Równocześnie są to dwa największe, pod względem kapitałowym banki w Polsce.

Jak na razie nie jest to satysfakcjonujący wynik. Tym bardziej, że na etapie prac legislacyjnych nad rządowym programem dopłat do kredytów hipotecznych – znaczna część banków wykazywała duże zainteresowanie programem. Jednak miejmy nadzieję, że to dopiero początek przystępowania banków do programu MdM i w ciągu roku liczba banków kredytujących ulegnie zwiększeniu. A to z kolei przyczyni się do większej konkurencji w ofertach kredytów hipotecznych, a co za tym idzie kredytobiorcy będą mogli liczyć na lepsze warunki kredytowania. Bo na obecną chwilę osoby chcące skorzystać z programu MdM mają bardzo ograniczony wybór oferty kredytu hipotecznego – spośród dwóch wyżej wymienionych banków. Czytaj dalej

Ceny mieszkań z MdM a ceny rynkowe

Jak się ma program „Mieszkanie dla Młodych” do realiów rynkowych?

Niestety fakty nie napawają optymizmem. Tylko część mieszkań z rynku pierwotnego mieści się w widełkach cenowych MdM. Przyczyny tego są dwojakie. Z jednej strony ustawowe limity programu są zbyt niskie i zaledwie w niewielkim stopniu odpowiadają aktualnym cenom mieszkań od dewelopera.

Z drugiej strony, na rynku nieruchomości jest „bańka spekulacyjna” nakręcana przez deweloperów, którzy żądają zbyt wysokich marż za sprzedaż nieruchomości. Bo skoro koszt wybudowania jednego mkw. mieszkania, zgodnie z danymi ogłoszonymi przez wojewodów wynosi tyle i tyle, to skąd tak duże różnice w cenach? Tym bardziej, że koszt odtworzenia 1 m2 mieszkania został o współczynnik 1,1, co daje dodatkowe 10% zwyżki ceny mkw. dla potrzeb programu.

Jeśli sytuacja ta nie ulegnie zmianie, to program „Mieszkanie dla Młodych” może się okazać wielką klapą i środki przeznaczone na ten cel zostaną spożytkowane w niewielkim stopniu, z uwagi na brak mieszkań spełniających kryteria programu. Czytaj dalej

„Mieszkanie dla Młodych” – jaka maksymalna kwota dofinansowania z programu?

Wiemy już jaka jest górna granica wsparcia w programie MdM. A to za sprawą danych opublikowanych przez wojewodów o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Znając te wartości oraz zasady udzielania pomocy finansowej, możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, ile przeciętny Kowalski będzie z tego miał. Spójrzmy na konkrety.

 Jaka jest maksymalna dopłata do 1 m2 mieszkania z MdM? Czytaj dalej

Jakie są limity cenowe mieszkań w MdM?

limit cen mdmZnamy już limity ceny mieszkań dla rządowego programu dopłat do kredytów hipotecznych. Jednym z warunków do spełnienia przez beneficjentów programu „Mieszkanie dla Młodych” jest warunek maksymalnej ceny kupowanego mieszkania/ jednego metra kwadratowego mieszkania. Precyzując, chodzi o iloczyn kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania (przeciętny koszt budowy mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w określonej lokalizacji) oraz współczynnika 1,1.

We wstępnych założeniach programu, cena metra kwadratowego mieszkania miała być równa kosztowi jego odtworzenia w określonej miejscowości. Jednak w celu szerszego dopasowania programu do warunków rynkowych i w rezultacie zwiększenia liczby dostępnych mieszkań, wartość tę powiększono o współczynnik 1,1 (czyli 110% pierwotnej ceny mkw.).

Jaka jest zatem maksymalna cena 1 m2 mieszkania w MdM? Czytaj dalej

Program „Mieszkanie dla Młodych” a budowa domu

Osoby, które zamierzają z początkiem 2014 roku samodzielnie budować dom (w tzw. systemie gospodarczym), nie zostały pominięte przez pomysłodawców programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM). Będą one mogły skorzystać ze zwrotu części wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego domu. Mowa tu o zwrocie części podatku VAT za zakup materiałów budowlanych.

Dotychczas tę kwestię regulowała ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która stopniowo przestanie obowiązywać. Na starych zasadach będzie można odzyskać VAT za materiały budowlane, zakupione najpóźniej do 31 grudnia 2013 roku. A najdalszy termin (decyduje o tym data wystawienia faktury) składania wniosków o zwrot w trybie dotychczasowym został przewidziany na 31 grudnia 2018 r. Czytaj dalej

Jak uniknąć zwrotu dopłat z programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Pomoc finansowa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (program „Mieszkanie dla Młodych” – w skrócie: MdM), pochodzi ze środków publicznych – pieniędzy podatników, czyli każdego z nas. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest spełnienie warunków przewidzianych w programie. Zasady wykorzystywania tych środków są monitorowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako podmiot finansujący. Jeśli po otrzymaniu dopłaty przez beneficjenta, jego sytuacja mieszkaniowa ulegnie zmianie bądź też wystąpią inne okoliczności, sprzeczne z celem programu MdM – wtedy powstanie obowiązek zwrotu otrzymanych środków.

W jakich sytuacjach powstaje obowiązek zwrotu dopłat?

Z obowiązkiem zwrotu środków pochodzących z programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) musi się liczyć beneficjent, który w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania: Czytaj dalej

Czekamy na „Mieszkanie dla Młodych”…

Rusza kolejna edycja rządowego programu dopłat do kredytów hipotecznych o wdzięcznej nazwie – „Mieszkanie dla Młodych” (w skrócie MdM). Program ten jest następcą programu „Rodzina na Swoim”, który przestał obowiązywać z końcem 2012 roku. Jest to pozytywna wiadomość dla osób, które pragną zakupić własne mieszkanie, a spełniają warunki do otrzymania finansowego wsparcia w ramach programu. MdM w odróżnieniu od „Rodziny na Swoim” poszerza krąg beneficjentów (poza małżonkami) o osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby nie pozostające w związku małżeńskim, tzw. single. Jest to właściwy kierunek zmian. Jak widać i Państwo dostrzegło potrzebę wsparcia w nabyciu własnego lokum przez młodych ludzi, którzy nie wstąpili w związek małżeński i nie mają takiej potrzeby w najbliższej przyszłości. Czytaj dalej