Archiwum kategorii: Nieruchomości – ogólnie

Jakie są źródła informacji o nieruchomościach?

Na wstępie pragnę podkreślić, iż nie każde źródło informacji o nieruchomościach, jest wiarygodnym źródłem. A tylko wiarygodnymi źródłami  informacji o nieruchomościach będziemy się dziś zajmować. Do wiarygodnych źródeł informacji o nieruchomościach należą rejestry i  dokumenty urzędowe, to znaczy prowadzone (lub wydane) przed odpowiednie organy administracji publicznej (państwowej i samorządowej), osoby oraz sądy, w zakresie swojej działalności, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Dokumenty (rejestry) urzędowe stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. Ze względu na swoją wiarygodność i moc dowodową są akceptowane jako zgodne z prawdą przez uczestników obrotu nieruchomościami, a także przez sądy i urzędy. Należy zaznaczyć, iż tylko oryginały dokumentów lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy mają taką moc. Nie dotyczy to kopii dokumentów. Kopie nie mogą stanowić dowodu, a wyłącznie uprawdopodobnienie pewnych faktów. Wiarygodność dokumentów urzędowych może być podważona jedynie w specjalnym trybie. Czytaj dalej

Nieruchomość a działka ewidencyjna

Czy jest jakaś różnica między nieruchomością w sensie prawnym a działką ewidencyjną? Czy nieruchomość i działka ewidencyjna jest tym samym? Tak i nie – zależnie od sytuacji. Jeśli nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej, to nieruchomością będzie właśnie ta jedna działka ewidencyjna. Jeśli nieruchomość składa się z więcej niż jednej działki ewidencyjnej, to nieruchomością (a nie nieruchomościami) będą te wszystkie działki ewidencyjne. Przyjrzyjmy się przepisom ustawowym. Czytaj dalej

Dokumenty stwierdzające prawo własności nieruchomości

Nie należy do rzadkości sytuacja, kiedy to okazuje się, że potrzebujemy aktów własności nieruchomości, a nie wiemy jakie to dokumenty lub gdzie je znaleźć. Ma to miejsce z reguły wtedy, gdy chcemy dokonać czynności prawnej dotyczącej swojej nieruchomości, zawrzeć umowę, dopełnić czynności urzędowych lub też zostaniemy wezwani przez organy państwowe do dostarczenia aktów własności nieruchomości. Wówczas pojawia się małe zamieszanie, a czasami wręcz panika. Jakie dokumenty stwierdzają prawa właścicielskie do nieruchomości? Są to przede wszystkim: Czytaj dalej