Archiwum kategorii: Nieruchomości państwowe i samorządowe

Czym jest opłata adiacencka?

Opłata adiacenka jest opłatą ponoszoną przez właścicieli nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. W następstwie tych zabiegów, wartość nieruchomości wzrasta. Opłaty adiacenckie wnoszone są na rzecz właściwych gmin, niezależnie od pochodzenia środków finansowania.

Kto finansuje infrastrukturę?

Źródła finansowania budowy urządzeń infrastruktury technicznej:

  • Skarb Państwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego (gmina/ miasto, powiat, województwo),
  • Unia Europejska,
  • bezzwrotne źródła zagraniczne.

Czytaj dalej

Prawo pierwokupu nieruchomości przez gminę – w jakich sytuacjach?

Prawo pierwokupu to pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przed innymi uczestnikami obrotu. Gmina jest jednym z podmiotów, wyposażonych w to prawo. Z perspektywy polityki lokalnej gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami ma to doniosłe znaczenie.

Gmina może poprzez wykonanie prawa pierwokupu nabyć nieruchomość/i, co do której/ych ma pewne plany strategiczne, względem społeczności lokalnej. W innym wypadku (bez prawa pierwokupu), zmuszona by była do konkurencji z pozostałymi uczestnikami rynku w kwestii ceny oraz nie zawsze posiadałaby informacje o wystawieniu nieruchomości do sprzedaży.

Nie ma co ukrywać, gminne prawo pierwokupu jest znaczną przeszkodą dla potencjalnych nabywców (osób fizycznych, prawnych). Jeśli gmina złoży oświadczenie o skorzystaniu ze swego prawa, nieruchomość trafi w jej ręce. Tymczasem umówiony nabywca (kupiec), straci nie tylko okazję, ale i poświęcony czas. Sorry, takie mamy prawo…

Kiedy przysługuje? Czytaj dalej

Kiedy bonifikata przy kupnie nieruchomości komunalnej lub państwowej?

Bonifikaty stanowią wyjątek od zasady, że nieruchomości publiczne zbywane są po cenie wynikającej z wartości nieruchomości (cena rynkowa). Służy to osiągnięciu określonych celów w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, np. polityka mieszkaniowa. Natomiast beneficjenci zyskują możliwość nabycia nieruchomości w ogóle lub też po niższej cenie.

Kto może liczyć na bonifikatę?

Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana: Czytaj dalej

Przetargi na nieruchomości państwowe i samorządowe – procedura i zasady

W jakich sprawach organizowany jest przetarg?

Obowiązek organizowania i przeprowadzania przetargu dotyczy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie oraz państwowe. Przetarg musi być uruchomiony, jeśli ma dojść do rozporządzenia w/w nieruchomościami lub ich obciążenia, w formie sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste lub użytkowanie, najem czy dzierżawę.

Zobacz też: Zbycie nieruchomości samorządowych i państwowych bez przetargu – kiedy?

Rodzaje przetargów

Przetarg przeprowadza się w formie:

  1. przetargu ustnego nieograniczonego,
  2. przetargu ustnego ograniczonego,
  3. przetargu pisemnego nieograniczonego,
  4. przetargu pisemnego ograniczonego.

Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny, a przetarg pisemny – wybór najkorzystniejszej oferty. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób (np. przedsiębiorcy, rolnicy). Decyzję odnośnie formy przetargu podejmuje organizator (właściwy organ lub minister). Czytaj dalej

Zbycie nieruchomości samorządowych i państwowych bez przetargu – kiedy?

Obrót nieruchomościami państwowymi i samorządowymi podlega szczególnym restrykcjom i obostrzeniom. Jest tak dlatego, iż mamy tu do czynienia z dobrem wspólnym, publicznym. W grę wchodzą nieruchomości stanowiące własność: gminy (miasta), powiatu, województwa, Skarbu Państwa oraz związków gmin, powiatów i województw.

Zasadą jest, że nieruchomości (podobnie jak inne mienie) są zbywane w drodze publicznego przetargu, w którym wygrywa ten, który złoży najlepszą ofertę („najwyższa cena” lub „najkorzystniejsza oferta”). Prawo jednak dopuszcza pewne odstępstwa od tej ogólnej zasady, tj. tryb bezprzetargowy, ze względu na różne cele, jakie chce osiągnąć.

Dla uściślenia, pod pojęciem zbycia nieruchomości, w zależności od kontekstu, będziemy rozumieć: sprzedaż, zamianę, darowiznę, oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem.

W jakich sytuacjach nieruchomości są zbywane z pominięciem przetargu?

Czytaj dalej