Co zawiera plan miejscowy?

Znajomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma nieocenione znaczenie dla właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, sprzedawców i nabywców nieruchomości oraz inwestorów i dzierżawców.

Z planu miejscowego dowiesz się o: przeznaczeniu oraz sposobach zagospodarowania i zabudowy terenu, ograniczeniach w zabudowie, zakazie zabudowy, planowanych inwestycjach prywatnych i publicznych etc. Z planem miejscowym możemy się zapoznać we właściwym urzędzie gminy (miasta), starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim bądź na odpowiedniej stronie internetowej.

Podstawowe informacje

W planie miejscowym określa się obowiązkowo:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 6. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów,
 7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych,
 8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
 9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
 12. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną.

Dodatkowe informacje

W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:

 1. granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,
 2. granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
 3. granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji,
 4. granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko,
 5. granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2,
 6. granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
 7. granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012,
 8. granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych,
 9. granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady,
 10. granice terenów zamkniętych i granice stref ochronnych terenów zamkniętych,
 11. sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów,
 12. zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
 13. minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

Dodaj komentarz