Czekamy na „Mieszkanie dla Młodych”…

Rusza kolejna edycja rządowego programu dopłat do kredytów hipotecznych o wdzięcznej nazwie – „Mieszkanie dla Młodych” (w skrócie MdM). Program ten jest następcą programu „Rodzina na Swoim”, który przestał obowiązywać z końcem 2012 roku. Jest to pozytywna wiadomość dla osób, które pragną zakupić własne mieszkanie, a spełniają warunki do otrzymania finansowego wsparcia w ramach programu. MdM w odróżnieniu od „Rodziny na Swoim” poszerza krąg beneficjentów (poza małżonkami) o osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby nie pozostające w związku małżeńskim, tzw. single. Jest to właściwy kierunek zmian. Jak widać i Państwo dostrzegło potrzebę wsparcia w nabyciu własnego lokum przez młodych ludzi, którzy nie wstąpili w związek małżeński i nie mają takiej potrzeby w najbliższej przyszłości.

Kalkulator dopłat do kredytu MdM

Od kiedy zacznie obowiązywać MdM oraz jaki akt prawny będzie regulować ten program?

Planowany start programu to styczeń 2014 r. Jednakże wszystko zależy od postępu prac legislacyjnych. W dniu 27 maja 2013 r. rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druk nr 1421) – wpłynął do Sejmu. Dnia 10 czerwca 2013 został skierowany do pierwszego czytania na posiedzenie Sejmu. W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się pierwsze czytanie, po którym projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych i Komisji Infrastruktury. Z dniem 25 lipca 2013 r. ukazało się sprawozdanie podkomisji. Przebieg prac nad ustawą oraz stan aktualny możesz sprawdzić na stronie Sejmu RP. Zachęcam do bieżącego monitorowania sytuacji, gdyż ostateczny kształt programu może ulec zmianie. O wszelkich istotnych zmianach będę informował na łamach niniejszego serwisu.

Do kiedy będzie obowiązywać MdM?

Program MdM ma obowiązywać przez okres pięcioletni, tj. w latach 2014-2018. Tylko w tym okresie będzie można wnioskować o otrzymanie dopłat do kredytów hipotecznych. Corocznie będzie przeznaczona określona pula środków na ten cel. Ostatnie wnioski pomocowe będą przyjmowane do 30 września 2018 r. Oczywiście pod warunkiem, iż limit środków finansowych na MdM nie zostanie wyczerpany wcześniej. Z tej przyczyny nie polecam składać wniosku kredytowego na ostatnią chwilę.

Gdzie składamy wniosek o wsparcie z MdM?

Wniosek składamy do jednego z banków, mający w swojej ofercie program MdM. Nasz wniosek docelowo trafia do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego. Bank Gospodarstwa Krajowego ma podpisaną umowę z bankami komercyjnymi, które przystąpiły do realizacji programu MdM.

Na jaki cel będą przyznawane dopłaty w programie MdM?

Ogólnie rzecz biorąc chodzi o cele mieszkaniowe. Beneficjent będzie mógł otrzymać dopłatę na jeden z dwóch możliwych celów. Oto one:

1. nabycie lokalu mieszkalnego, albo,

2. nabycie domu jednorodzinnego.

W obu przypadkach nabywana nieruchomość (lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny) musi być pierwszym własnym mieszkaniem.

Nabycie jakich rodzajów mieszkań będzie dotowane?

Program MdM przewiduje jedynie wsparcie finansowe na zakup nieruchomości pochodzących z rynku pierwotnego, czyli nowo wybudowanych. Jest to zła wiadomość dla osób, które chciałyby nabyć mieszkanie na rynku wtórnym (z drugiej ręki). Miejmy jednak nadzieje, że zostanie poszerzony katalog nieruchomości objętych programem.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z programu MdM?

Przedstawiam szczegółowo warunki programu MdM, bo jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. Z programu mogą skorzystać osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

wiek do 35 lat

Miarodajną chwilą jest moment złożenia wniosku o dofinansowanie. Należy to zrobić najpóźniej do końca roku kalendarzowego w którym ukończyło się 35 lat. W wypadku małżeństw, wystarczy aby młodszy małżonek spełniał warunek wiekowy.

pierwsze mieszkanie

MdM nie jest programem dla posiadaczy już własnego m, to znaczy osób będących:

a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Wymóg ten dotyczy obojga małżonków. Np. gdy mąż jest lokalu mieszkalnego, to fakt ten dyskwalifikuje małżonków z grona potencjalnych beneficjentów programu.

w przypadku najemców lokalu mieszkalnego (innego niż nabywane) lub osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

Osoby te muszą zobowiązać się odpowiednio do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego bądź zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu. Mają na to 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania pochodzącego z programu MdM.

mieszkanie ma służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy

A nie innych celów. Np. zakup mieszkania pod najem, korzystanie z mieszkania wyłącznie przez członka rodziny nabywcy.

mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę

Obejmuje mieszkania pochodzące z rynku pierwotnego, tj. nowe.

powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

a) 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,

b) 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku
gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca
wychowuje przynajmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych.

cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie

mieszkanie położone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

kredyt hipoteczny został udzielony:

a) wyłącznie na zakup mieszkania,

b) w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania,

c) w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej, ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut,

d) na okres przynajmniej 15 lat,

e) osobie, która jest nabywcą mieszkania,

W wypadku małżonków, oboje z nich muszą być stronami umowy kredytowej.

Co w razie problemów z uzyskaniem zdolności kredytowej?

MdM poprzez dofinansowanie części wkładu własnego (10 lub 15%) poprawia zdolność kredytową osób zainteresowanych programem. Jeśli uczestnik programu MdM, pomimo dofinansowania wkładu własnego, będzie miał problem z uzyskaniem zdolności kredytowej, to wówczas do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub jego teściowie.

Najtańsze kredyty hipoteczne

Na jakie dofinansowanie mogę liczyć z MdM?

W zależności od stopnia spełnienia warunków przewidzianych w MdM można otrzymać, jedną, dwie albo też trzy formy wsparcia.

Wsparcie podstawowe – 10 % (dla każdego)

Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego

wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków

mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego

w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:

a) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2,

b) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.

Wsparcie dodatkowe – 5 % (dla osób posiadających dzieci w chwili złożenia wniosku)

Dodatkowe dofinansowanie wkładu własnego. Udzielane jest osobom, które w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowują przynajmniej jedno własne lub przysposobione (adoptowane):

a) małoletnie dziecko,

b) dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

c) dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Spłata części kredytu – 5 % (dla osób, którym się urodzi trzecie lub kolejne dziecko)

Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli:

a) zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania,

b) po zaistnieniu tego zdarzenia nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w pkt 2 a, b, c.

Spłata części kredytu przysługuje w wysokości 5% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych stanowiącego podstawę dla określenia wysokości udzielonego dofinansowania wkładu własnego oraz powierzchni ustalonej stosownie do powierzchni użytkowej zakupionego mieszkania.

Spłata części kredytu przy spełnieniu powyższych warunków może być przyznana tylko raz. Tym samym, narodziny kolejnego dziecka, po otrzymaniu już tej formy wsparcia – nie uprawniają do ponownej spłaty części kredytu. W przypadku spłaty części kredytu instytucja kredytująca nie pobiera od nabywcy opłat z tego tytułu.

Kto finansuje program Mieszkanie dla Młodych?

Program finansowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. Na rok 2014 planowana ilość środków to 600 mln złotych.

Gdzie znajdę informacje o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za kwartał kalendarzowy?

Informacje o tym ogłaszane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP-ie).

Skąd mam wiedzieć, jakie banki udzielają dopłat do kredytów hipotecznych w ramach programu MdM?

Wykaz banków (instytucji kredytujących) jest ogłaszany przez BGK w Biuletynie Informacji Publicznych. Informacje na ten temat znajdziemy także w ofertach banków udzielających kredytów hipotecznych z dopłatami.

Na jakiej podstawie ustalana jest powierzchnia użytkowa oraz cena zakupu mieszkania?

Powierzchnię użytkową mieszkania, a także cenę zakupu, przyjmuje się na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej. A jeżeli umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku – na podstawie odpowiedniej umowy określającej zobowiązanie do zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nie została zawarta jedna z wyżej wymienionych umów – instytucja kredytująca dokonuje weryfikacji w zakresie ceny i powierzchni użytkowej, na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym dotyczącym przedsięwzięcia deweloperskiego.

W jakim czasie wniosek o dofinansowanie wkładu własnego trafia do BGK?

Bank, w którym złożyliśmy wniosek, po dokonaniu weryfikacji i stwierdzeniu spełnienia warunków programu MdM przekazuje nasz wniosek (wraz z niezbędnymi dokumentami) do BGK w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego.

W jakim terminie składamy wniosek o spłatę części kredytu?

Wniosek o spłatę części kredytu składamy w ciągu 6 miesięcy od dnia:

a) urodzenia się trzeciego lub kolejnego dziecka, lub

b) przysposobienia (adoptowania) trzeciego lub kolejnego dziecka.

Do wniosku dołączamy dokumenty potwierdzające fakt urodzenia bądź przysposobienia dziecka, takie jak: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, prawomocne postanowienie Sądu o przysposobieniu dziecka. Wniosek zostanie zaakceptowany, jeśli urodzenie lub przysposobienie dziecka miało miejsce w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

Kalkulator kredytu „Mieszkanie dla Młodych”

Dodaj komentarz