Do czego wycena nieruchomości?

W świetle polskich przepisów osobą uprawnioną do wyceny nieruchomości jest rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca majątkowy sporządza pisemną opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Działa on na potrzeby osób indywidualnych, firm, banków, sądów oraz organów administracji państwowej i samorządowej.

W praktyce możemy się spotkać z innymi pseudo-wycenami, dokonywanymi przez osoby nieuprawnione, często za pomocą programów komputerowych (nawet online), na podstawie baz danych o nieruchomościach. Jednak nie mają one takiej wiarygodności i mocy dowodowej,  jak wycena rzeczoznawcy majątkowego. Tego typu wyceny nie stanowią dowodu przed sądem, urzędem, wśród uczestników obrotu nieruchomościami. Mogą jedynie stanowić wartość orientacyjną na potrzeby wyceniającego/ zamawiającego wycenę.

Kiedy zachodzi potrzeba wyceny nieruchomości?

 • sprzedaż nieruchomości,
 • kupno nieruchomości,
 • zamiana nieruchomości,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • dział spadku,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • kredyty bankowe (hipoteka),
 • wywłaszczenia nieruchomości,
 • opłaty adiacenckie,
 • opłaty planistyczne,
 • egzekucje (licytacje komornicze),
 • przetargi na nieruchomości,
 • wnoszenie aportów (wkładów niepieniężnych) do spółek,
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • podatki,
 • amortyzacja środków trwałych,
 • ubezpieczenia,
 • służebności (przesyłu, gruntowa),
 • sprawozdania finansowe,
 • określenie czynszu,
 • odszkodowania,
 • mienie zabużańskie,
 • przekształcenia własnościowe,
 • leasing,
 • inwestycje w nieruchomości,
 • indywidualne potrzeby zamawiającego.

Dodaj komentarz