Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości)

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) to jednolity dla całego kraju, systematycznie aktualizowany, zbiór informacji o nieruchomościach (gruntach, budynkach i lokalach), ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających nieruchomościami. Ewidencja jest rejestrem urzędowym prowadzonym przez starostę lub prezydenta miasta (w przypadku miast na prawach powiatu). Zasady funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późn. zm.).

W jakiej formie gromadzone są dane w ewidencji gruntów i budynków?

Dane gromadzone w ewidencji gruntów i budynków mają formę operatu ewidencyjnego. Operat ewidencyjny składa się z bazy danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym i zbioru dokumentów, uzasadniających wpisy do bazy danych.

Jakie informacje są zawarte w ewidencji gruntów i budynków?

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

1. Gruntów:

a) położenie,

b) granice,

c) powierzchnia,

d) rodzaje użytków,

e) klasy gleboznawcze (grunty rolne i leśne),

f) specyficznych danych o lasach (grunty leśne),

g) oznaczenie ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów.

2. Budynków:

a) położenie,

b) przeznaczenie,

c) funkcje użytkowe,

d) ogólne dane techniczne.

3. Lokali:

a) położenie,

b) funkcje użytkowe,

c) powierzchnia użytkowa.

4. Właściciela,

5. Osób (fizycznych lub prawnych) w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub ich części – w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych,

6. Miejsca zamieszkania lub siedzibę osób, o których mowa w pkt 4 i 5,

7. Wpisania nieruchomości do rejestru zabytków,

8. Wartości nieruchomości.


W jakim celu się prowadzi ewidencję gruntów i budynków?

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowi podstawę:

1. planowania gospodarczego,

2. planowania przestrzennego,

3. wymiaru podatków i świadczeń,

4. oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych,

5. statystyki publicznej,

6. gospodarki nieruchomościami,

7. ewidencji gospodarstw rolnych.

Dodaj komentarz