Jakie są limity cenowe mieszkań w MdM?

limit cen mdmZnamy już limity ceny mieszkań dla rządowego programu dopłat do kredytów hipotecznych. Jednym z warunków do spełnienia przez beneficjentów programu „Mieszkanie dla Młodych” jest warunek maksymalnej ceny kupowanego mieszkania/ jednego metra kwadratowego mieszkania. Precyzując, chodzi o iloczyn kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania (przeciętny koszt budowy mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w określonej lokalizacji) oraz współczynnika 1,1.

We wstępnych założeniach programu, cena metra kwadratowego mieszkania miała być równa kosztowi jego odtworzenia w określonej miejscowości. Jednak w celu szerszego dopasowania programu do warunków rynkowych i w rezultacie zwiększenia liczby dostępnych mieszkań, wartość tę powiększono o współczynnik 1,1 (czyli 110% pierwotnej ceny mkw.).

Jaka jest zatem maksymalna cena 1 m2 mieszkania w MdM?

 Limity cenowe mieszkania w programie „Mieszkanie dla Młodych” (stan IV kwartał 2013 i I kwartał 2014)

(cena maksymalna odtworzenia 1 m2 mieszkania pomnożona przez współczynnik 1,1)

Województwo

Stolica województwa

Gminy sąsiadujące

Województwo (bez stolicy)

Dolnośląskie

4774,00

4319,70

3865,40

Kujawsko-pomorskie

4439,60

4043,05

3646,50

Lubelskie

4230,48

3564,48

2970,40

Lubuskie

4251,50

4092,55

3933,60

Łódzkie

5031,40

4445,65

3859,90

Małopolskie

4894,45

4568,03

4241,60

Mazowieckie

5864,65

4404,84

3670,70

Opolskie

4206,95

3749,90

3585,45

Podkarpackie

4105,20

3678,13

3251,05

Podlaskie

4225,10

3868,70

3512,30

Pomorskie

5718,35

5221,70

4725,05

Śląskie

4695,35

4284,50

3873,65

Świętokrzyskie

4537,79

3686,65

3072,21

Warmińsko-mazurskie

4730,55

4227,58

3724,60

Wielkopolskie

5604,50

4639,80

3866,50

Zachodniopomorskie

4339,50

4127,20

3914,90

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Jak widać mieszkania położone w stolicy województwa cechują się najwyższą ceną metra kwadratowego. Trochę taniej jest w gminach sąsiadujących z miastem wojewódzkim, a najtaniej w pozostałych gminach województwa. W każdym razie im dalej od centrum tym cena niższa. Najwyższe limity ma Warszawa (5864,65), Gdańsk (5718,35), Poznań (5604,50), a najniższe Rzeszów (4105,20), Białystok (4225,10), Lublin (4230,48).

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania w MdM?

Cena zakupu mieszkania nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

Jak sprawdzić, czy zmieszczę się w maksymalnej cenie zakupu mieszkania?

Możesz to zrobić według poniższego wzoru.

Cz – cena zakupu mieszkania

Cm – cena maksymalna zakupu mieszkania

Pu – maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkania

Ko -koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania dla gminy, na terenie której jest (będzie) położone mieszkanie, pomnożony przez współczynnik 1,1 (patrz tabela powyżej).

Cm = Pu x Ko

Cz ≤ Cm

Do celów obliczeń, cenę zakupu mieszkania (Cz) należy przyjąć z umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej, a jeżeli umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku – na podstawie odpowiedniej umowy określającej zobowiązanie do zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna). A gdy żadna z tych umów nie została zawarta – z informacji zawartych w prospekcie informacyjnym.

Maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkania (Pu) wynosi:

  • 75 mkw. dla lokalu mieszkalnego i 100 mkw. dla domu jednorodzinnego – single oraz rodziny/ osoby samotne maksymalnie z dwójką dzieci,
  • 85 mkw. dla lokalu mieszkalnego i 110 mkw. dla domu jednorodzinnego – rodziny/ osoby samotne wychowujące przynajmniej trójkę dzieci.

Jak ustalany jest koszt wskaźnik przeliczeniowy odtworzenia 1 m2 powierzchni mieszkalnej?

Informacje o tym będą ogłaszane przez wojewodów, dla poszczególnych województw, jako:

  1. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
  2. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla pozostałych gmin w województwie,
  3. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie (nie więcej jednak, niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie) – dla gmin sąsiadujących z miastem, będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

W ogłoszeniach wojewodów nie jest uwzględniany współczynnik 1,1.

Gdzie znajdę aktualny limit ceny metra kw. mieszkania dla MdM?

Informację kwartalna o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, z uwzględnieniem współczynnika 1,1 – znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Sprawdź kredyt hipoteczny z dopłatą MdM

Dodaj komentarz