Jakie są rodzaje nieruchomości?

Korzystamy z nieruchomości, jednak nie zawsze wiemy, jakie są ich rodzaje. Niniejszy wpis, przybliży Ci ten temat.

Podstawowy podział nieruchomości, wynikający z kodeksu cywilnego:

 • nieruchomości gruntowe (grunty),
 • nieruchomości budynkowe (budynki),
 • nieruchomości lokalowe (lokale).

Podział nieruchomości ze względu na przeznaczenie:

 • nieruchomości mieszkaniowe (domy jedno i wielorodzinne, lokale, mieszkania),
 • nieruchomości gospodarcze (budynki gospodarcze, garaże)
 • nieruchomości rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, sady, gospodarstwa rolne),
 • nieruchomości leśne (lasy),
 • nieruchomości komercyjne/ przemysłowe/ handlowe (biurowce, magazyny, hale, lokale użytkowe/ handlowe, place),
 • nieruchomości zadrzewione i zakrzewione,
 • grunty pod wodami (stojącymi lub płynącymi).

Podział nieruchomości ze względu na uprawnienia właścicielskie:

 • nieruchomości prywatne,
 • nieruchomości publiczne.

Nieruchomości publiczne to nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów, województw oraz ich związków.


Podział nieruchomości ze względu na przysługujące do nich prawa rzeczowe:

 • nieruchomości będące przedmiotem prawa własności,
 • nieruchomości będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego,
 • nieruchomości będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • nieruchomości będące przedmiotem odrębnej własności lokalu,
 • nieruchomości będące przedmiotem użytkowania.

Podział nieruchomości ze względu na stosunek zobowiązaniowy (umowny) łączący właściciela i osobę uprawnioną:

 • nieruchomości wynajmowane (umowa najmu),
 • nieruchomości dzierżawione (umowa dzierżawy),
 • nieruchomości zarządzane, administrowane (umowa o zarządzanie/ administrowanie nieruchomością),
 • nieruchomości użyczone (umowa o użyczenie nieruchomości),
 • nieruchomości w leasingu (umowa leasingu nieruchomości)
 • nieruchomości w timeshare (umowa o timeshare).

Podział nieruchomości ze względu na rynek:

 • nieruchomości z rynku wtórnego,
 • nieruchomości z rynku pierwotnego.

 

Dodaj komentarz