Jakie są źródła informacji o nieruchomościach?

Na wstępie pragnę podkreślić, iż nie każde źródło informacji o nieruchomościach, jest wiarygodnym źródłem. A tylko wiarygodnymi źródłami  informacji o nieruchomościach będziemy się dziś zajmować. Do wiarygodnych źródeł informacji o nieruchomościach należą rejestry i  dokumenty urzędowe, to znaczy prowadzone (lub wydane) przed odpowiednie organy administracji publicznej (państwowej i samorządowej), osoby oraz sądy, w zakresie swojej działalności, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Dokumenty (rejestry) urzędowe stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. Ze względu na swoją wiarygodność i moc dowodową są akceptowane jako zgodne z prawdą przez uczestników obrotu nieruchomościami, a także przez sądy i urzędy. Należy zaznaczyć, iż tylko oryginały dokumentów lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy mają taką moc. Nie dotyczy to kopii dokumentów. Kopie nie mogą stanowić dowodu, a wyłącznie uprawdopodobnienie pewnych faktów. Wiarygodność dokumentów urzędowych może być podważona jedynie w specjalnym trybie.

Do urzędowych źródeł informacji o nieruchomościach należą w szczególności:

 1. Księga wieczysta (KW),
 2. Ewidencja gruntów i budynków/ kataster nieruchomości (EGiB),
 3. Kartoteka lokali,
 4. Plan miejscowy (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – MPZP),
 5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 6. Decyzja o warunkach zabudowy,
 7. Pozwolenie na budowę,
 8. Pozwolenie na użytkowanie
 9. Mapa zasadnicza,
 10. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
 11. Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości,
 12. Rejestr zabytków,
 13. Tabele taksacyjne i mapy taksacyjne,
 14. Wykazy prowadzone przez urzędy skarbowe,
 15. Dokumenty będące w posiadaniu agencji, którym Skarb Państwa powierzył w drodze ustaw, wykonywanie praw własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz (np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa),
 16. Akty notarialne znajdujące się w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych, dotyczących zbywania spółdzielczych praw do lokali,
 17. Umowy, orzeczenia, decyzje i inne dokumenty, będące podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego, a także wyciągach z operatów szacunkowych przekazywanych do katastru nieruchomości;
 18. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno użytkową,
 19. Dziennik budowy,
 20. Książka obiektu,
 21. Operat szacunkowy.

—————————————————————-

Polecane: Inwestuj we własną niezależność! >>

—————————————————————-

 

Dodaj komentarz