Kredyt hipoteczny – krok po kroku

kredyt hipoteczny procedura

Zakup nieruchomości w drodze zaciągnięcia kredytu hipotecznego przebiega według pewnych etapów. Warto wiedzieć co Cię czeka na każdym z nich. Jak się przygotować do tego procesu? Jakich formalności trzeba będzie dopełnić? I wreszcie, jak uzyskać najkorzystniejsze warunki finansowania nieruchomości – o tym, w dzisiejszym artykule.

1. Sprawdź swoją zdolność kredytową

Zanim rozpoczniemy poszukiwania wymarzonej nieruchomości, powinniśmy dokonać oceny swojej zdolności kredytowej. Często popełnianym błędem jest najpierw szukanie mieszkania, a dopiero później możliwości jego sfinansowania. A następnie okazuje się, że nas na takie mieszkanie po prostu nie stać i musimy zmniejszyć poprzeczkę cenową. A zwykle wtedy już przywiązujemy się do danej nieruchomości i trudno jest nam z niej zrezygnować. Poznając swoją zdolność kredytową, dopasujemy wybór nieruchomości do własnych możliwości finansowych, uwzględniając ewentualne oszczędności, jeśli takowe posiadamy.

Czym jest ta zdolność kredytowa? Jest to zdolność do spłaty kredytu hipotecznego w oznaczonej wysokości (np. 300 000 zł) i na określonych warunkach (np. uiszczając ratę miesięczną w kwocie 1000 zł). Obliczając zdolność kredytową dowiemy się, jaką maksymalną kwotę kredytu możemy uzyskać od banku. Na zdolność kredytową mają wpływ, z jednej strony – dochody kredytobiorcy, a z drugiej – comiesięczne zobowiązania.

Jak wyliczyć swoją zdolność kredytową? Istnieją w zasadzie trzy sposoby. Najprostszym z nich jest skorzystanie z internetowego kalkulatora zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa obliczona w ten sposób nie jest jednak zbyt dokładna, gdyż nie są brane pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na nią, np. kiedy kończy się nam umowa o pracę. Gdyby uwzględniać je wszystkie – w tego typu narzędziach, to takie kalkulatory musiały by być naprawdę rozbudowane. Tak czy owak jest to jest to zawsze jakaś wskazówka co do naszej zdolności kredytowej, bliższa lub dalsza prawdy. Dokładniejszą metodą oceny możliwości finansowych jest kontakt z niezależnym doradcą finansowym lub pracownikiem banku, poprzez osobiste spotkania, infolinię, bądź Internet. Jeśli wiemy już w którym banku będziemy wnioskować o hipotekę, to z oczywistych względów powinniśmy sprawdzić zdolność kredytową w tym banku.

Praktyka banków w zakresie badania zdolności kredytowej nie jest jednolita. Każdy bank stosuje nieco inne metody oceny, wynikające z wewnętrznych procedur i zarazem podyktowane polityką banku. W związku z tym, Twoja zdolność kredytowa w różnych bankach będzie trochę inna. W konsekwencji, jeden bank pożyczy Ci więcej pieniędzy niż drugi, albo też w jednym z banków możesz posiadać zdolność kredytową na zakup mieszkania, natomiast w drugim – nie. Dlatego też nie należy się zrażać, jeśli początkowe oceny nie są dla nas przychylne. Poza tym są jeszcze sposoby na poprawę, czyli zwiększenie zdolności kredytowej.

2. Znajdź nieruchomość

Skoro znasz już swoją zdolność kredytową, to możesz przejść do kolejnego etapu – poszukiwania nieruchomości. Możesz to robić na własną rękę bądź skorzystać z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami. Minusem pierwszego rozwiązania jest czas, jaki musimy poświęcić na poszukiwania mieszkania. Trudności może sprawiać także nieznajomość rynku nieruchomości. Ale niewątpliwym plusem jest to, iż nie poniesiemy dodatkowych kosztów z tego tytułu. Korzystając z usług pośrednika zapłacimy prowizję w granicach 1-2% wartości transakcji. Warto podkreślić, iż płaci ją zarówno nabywca jak i zbywca nieruchomości. Za to możemy oczekiwać wyboru mieszkania odpowiadającego naszym potrzebom oraz możliwościom finansowym, zwiększonego bezpieczeństwa transakcji oraz pomocy w załatwianiu formalności związanych z nabyciem nieruchomości. Decydując się na usługi pośrednika powinniśmy się zgłosić do jednego z biur nieruchomości i przedstawić swoje oczekiwania co do mieszkania. Działając samodzielnie musimy znaleźć czas na przeglądanie ofert sprzedaży nieruchomości, czy to w gazetach, ogłoszeniach lokalnych, czy też w Internecie (zdecydowanie polecam z uwagi na mnogość ofert), kontakty ze sprzedającym, oglądanie nieruchomości na miejscu, negocjacje cenowe i podejmowanie kroków zmierzających do sfinalizowania transakcji.

Jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia. Przyjmijmy że mamy zdolność kredytową na kwotę 250 000 zł i nie posiadamy jakichkolwiek oszczędności. To jest maksymalna kwota pieniędzy, jaką bank nam pożyczy na nabycie mieszkania. Czy to znaczy że możemy sobie pozwolić na mieszkanie za taką kwotę? Wydaje się że nie, bo należy wziąć pod uwagę koszty związane z uruchomieniem kredytu hipotecznego oraz zawarciem umowy przeniesienia własności nieruchomości. Mianowicie:

  • prowizja dla pośrednika, jeśli korzystamy (1-2% wartości transakcji nabycia nieruchomości).
  • taksa notarialna za zawarcie umowy przedwstępnej (1010 zł + 4% nadwyżki ponad kwotę 60 000 zł x 50%),
  • wpis w KW roszczenia o zawarcie umowy ostatecznej (200 zł),
  • zadatek i/lub zaliczka przy umowie przedwstępnej,
  • obowiązkowy wkład własny, liczony od wartości nieruchomości. W 2014 r. – 5%, w 2015 r. – 10%, w 2016 r. – 15%, w 2017 r. i kolejne lata – 20%,
  • prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego (1-3%), możliwość skredytowania,
  • taksa notarialna za zawarcie umowy ostatecznej (1010 zł + 4% nadwyżki ponad kwotę 60 000 zł). Jeśli wcześniej zawieraliśmy umowę przedwstępna w formie aktu notarialnego, to płacimy tylko połowę tej opłaty,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – 2% wartości rynkowej nieruchomości, dotyczy rynku wtórnego.
  • wpis hipoteki do KW – 200 zł, w przypadku konieczności założenia księgi wieczystej – plus 60 zł.

3. Zbadaj nieruchomość

Musisz przecież wiedzieć na co wydajesz pieniądze, nie możesz kupować przysłowiowego kota w worku. Jeśli chcesz kupić mieszkanie na rynku pierwotnym (od dewelopera lub spółdzielni), to trzeba zasięgnąć informacji w prospekcie informacyjnym, z którego dowiesz się między innymi o danych dewelopera, dotychczas realizowanych inwestycjach, stanie prawnym nieruchomości na której jest/ będzie prowadzona budowa, specyfice nabywanego mieszkania (powierzchnia, liczba pokoi, standard wykończenia itd.), wzoru umowy deweloperskiej. Nie zaszkodzi również poczytać opinii o deweloperze w Internecie, sprawdzić sprzedawcę w rejestrze dłużników oraz zbadać na własną rękę stan prawny nieruchomości (księga wieczysta, ewidencja gruntów i budynków, plan miejscowy, pozwolenie na budowę). Jeśli chodzi o mieszkania z rynku wtórnego, to nie ma tutaj prospektu informacyjnego i prześwietlenia sprzedawcy jak i nieruchomości musisz dokonać samodzielnie w odpowiednich rejestrach urzędowych informacji o nieruchomościach.

4. Zawrzyj umowę przedwstępną

Jeśli udało Ci się znaleźć nieruchomość, to następnym krokiem jest podpisanie umowy przedwstępnej. Jak sama nazwa wskazuje stanowi ona wstęp do definitywnego nabycia nieruchomości. Umowa przedwstępna polega na tym, iż obie strony – sprzedawca i kupujący, zobowiązują się do zawarcia umowy ostatecznej (przyrzeczonej) przeniesienia własności nieruchomości w przyszłości. Sens umowy przedwstępnej jest taki, że zabezpiecza ona interesy sprzedawcy i kupującego, w sytuacji gdy nie jest możliwe zawarcie od razu umowy ostatecznej z przyczyn leżących po jednej lub obu stronach. W szczególności: wnioskowanie o kredyt hipoteczny przez kupującego, mieszkanie na etapie budowy (przez spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera), potrzeba dopełnienia formalności urzędowych, czas na przeprowadzkę, konieczność wypowiedzenia umowy najmu dla dotychczasowego najemcy lokalu.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna? Umowa przedwstępna powinna zawierać istotne postanowienia umowy ostatecznej, tj. datę zawarcia, oznaczenie stron (sprzedający, kupujący – dane adresowe), oznaczenie nieruchomości (położenie, powierzchnia użytkowa, liczba pomieszczeń, udział w nieruchomości wspólnej, nr księgi wieczystej), podstawa prawna nabycia nieruchomości przez sprzedawcę (np. akt notarialny, postanowienie sądu), stwierdzenie czy nieruchomość jest wolna od wad prawnych i obciążeń, cena nieruchomości, termin zawarcia umowy ostatecznej, wysokość zaliczki i/lub zadatku i zasady ich stosowania, pokwitowanie wpłaty zaliczki/zadatku, czas wydania nieruchomości kupującemu, własnoręczne podpisy stron.

Jaka forma umowy? Umowę wolno sporządzić w zwykłej formie pisemnej bądź w formie aktu notarialnego. W tym drugim wypadku, umowa rodzi dalej idące skutki prawne. Otóż w przypadku wycofania się kupującego lub sprzedającego z transakcji – druga strona może dochodzić skutecznego zawarcia umowy przed sądem. W razie złożenia takiego pozwu, orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli strony, która zrezygnowała ze sprzedaży/ kupna nieruchomości i dochodzi do pełnoprawnego przeniesienia własności nieruchomości. Obok tego strona, jaka uchyliła się od podpisania umowy, zostanie obciążona kosztami sądowymi oraz zastępstwa procesowego na rzecz przeciwnika.

Co to jest zadatek i zaliczka? Zaliczka jest sumą pieniędzy wpłaconą przez kupującego na poczet ceny nieruchomości. W okolicznościach dojścia transakcji do skutku (przeniesienia własności nieruchomości na kupującego), podlega ona zaliczeniu na cenę transakcji. Natomiast, gdy do transakcji nie dojdzie, niezależnie z czyjej winy – podlega zwrotowi kupującemu w takiej samej wysokości.

Przy zadatku, w razie nie podpisania umowy z winy kupującego – sprzedawca zatrzymuje zadatek. Jeśli jednak winę ponosi sprzedawca, to kupujący może żądać zadatku w podwójnej wysokości. Jeżeli umowa zostanie pomyślnie podpisana, to zadatek wlicza się do ceny sprzedaży i kupujący uiszcza cenę, pomniejszoną o kwotę zadatku. Jeżeli do sfinalizowania transakcji nie doszło z winy obu stron, bądź też z przyczyn niezależnych od sprzedającego i kupującego, to zadatek podlega zwrotowi kupującemu.

Bardzo ważną kwestią jest określenie odpowiedniego długiego czasu, w ciągu którego zostanie zawarta umowa ostateczna. Przy posiłkowaniu się kredytem hipotecznym dwa miesiące, to absolutne minimum. Za optymalny okres uważam 3 miesiące od dnia podpisania umowy przedwstępnej. Niedotrzymanie terminu umowy ostatecznej może rodzić nieprzyjemne skutki, o których była mowa wyżej.

Koszt zawarcia umowy przedwstępnej w postaci taksy notarialnej ponosi w całości kupujący (rynek wtórny) lub zostaje rozdzielony na połowę pomiędzy sprzedającego i kupującego (rynek pierwotny).

5. Wybierz ofertę kredytu hipotecznego

Nadszedł czas na wybór oferty kredytu hipotecznego. I nie jest to wcale proste zadanie. W gąszczu ofert kredytów hipotecznych nie trudno zabłądzić. Na co zwracać uwagę w ofertach kredytów hipotecznych? Przede wszystkim na wysokość raty kredytowej, oprocentowania, marży, prowizji za udzielenie kredytu, prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu (częściową lub całkowitą), koszty dodatkowych ubezpieczeń (ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie od utraty pracy), koszty dodatkowych produktów z jakich musi korzystać klient (rachunek bankowy, karta kredytowa, program regularnego oszczędzania). Jak widać jest trochę tego.

Jeśli miałbym wymienić jedną rzecz , która moim zdaniem jest najważniejsza przy wyborze najlepszej oferty kredytu hipotecznego, to jest nią marża kredytowa. Wysokość marży ma największy wpływ na koszty kredytu, tzn. wysokość comiesięcznej raty, a koniec końców na całkowity koszt zobowiązania kredytowego. Dobry kredyt hipoteczny, to kredyt z niską marżą. Zatem postarajmy się o jej jak najniższą wartość przeglądając oferty kredytów hipotecznych. Stawkę marży możemy też negocjować z bankiem.

Możemy samemu szukać oferty najlepszego kredytu hipotecznego lub zlecić to zadanie niezależnemu doradcy finansowemu. Jeśli będziemy to robić sami, to musimy poświęcić na to sporo czasu oraz posiąść trochę wiedzy w tym temacie. Z pomocą przychodzą nam takie narzędzia jak: porównywarki kredytów hipotecznych, zestawienia, kalkulatory, rankingi kredytów hipotecznych itp. Warto z nich korzystać, oczywiście z głową.

Jeśli nie mamy czasu ani ochoty na samodzielne poszukiwania kredytu hipotecznego – skorzystajmy z pomocy doradcy finansowego. Ważne jest, aby był to niezależny doradca, a nie np. pracownik danego banku lub osoba powiązana kapitałowo z określonym bankiem. Ciekawostką jest, że większość doradców finansowych nie pobiera wynagrodzenia za świadczone przez siebie usługi, gdyż ma podpisaną umowę o współpracy  z większością banków i to właśnie banki im płacą prowizje. Jednak wysokość prowizji nie jest w każdym banku taka sama, i „zły doradca” może polecać wyłącznie banki, które oferują mu najwyższą prowizje, zamiast kierować się dobrem klienta i dobrać mu najlepszy kredyt hipoteczny („dobry doradca”). Dlatego powinniśmy być czujni.

6. Złóż wniosek kredytowy

Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wybór 3 najlepszych ofert kredytów hipotecznych i wysłanie wniosków do trzech banków. Dlaczego akurat trzech? Po pierwsze, może się zdarzyć że w którymś z banków nie uzyskamy zdolności kredytowej, wówczas mamy jeszcze szanse w dwóch bankach. Ma to szczególne znaczenie po podpisaniu umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, gdy musimy się „wyrobić” na czas z podpisaniem umowy ostatecznej, a procedura kredytowa jest dosyć rozciągnięta w czasie. Po drugie, da to nam szersze pole do negocjacji. Załóżmy , że w każdym banku w którym złożyliśmy wniosek mamy zdolność kredytową. Każda z tych instytucji zaproponowała nam inne warunki kredytowania, co nie jest niczym dziwnym. Nam zależy na najlepszej ofercie, więc negocjujemy z bankami przedstawiając im ofertę konkurencji (o ile jest lepsza), tak aby uzyskać możliwie najlepsze warunki kredytowania. Np. najniższą marżę. W końcu decydujemy się na jeden bank, który zaproponował najlepsze warunki. I po trzecie, kierowanie wniosków do 3 banków jest standardową procedurą stosowaną  przez doradców finansowych i żaden sposób nie pogorszy naszej sytuacji, a zwiększa szanse uzyskanie kredytu hipotecznego w ogóle lub na lepszych warunkach. Gdybyśmy jednak złożyli wniosek o kredyt hipoteczny do więcej niż trzech banków, to wtedy mogłyby się pojawić problemy z otrzymaniem kredytu ze względu na podejrzenie, że „nas nie stać na kredyt”, dlatego wysyłamy wnioski do tak wielu banków. Zatem lepiej ograniczyć się do trzech.

7. Dopełnij formalności

Jest to najbardziej mozolny etap procedury kredytowej. Na pocieszenie mogę dodać, że każdy kredytobiorca musi to przejść. Istotne jest aby w miarę sprawnie przedstawiać wymagane dokumenty, ponieważ im zrobisz to szybciej, tym prędzej uzyskasz kredyt. Zostaniesz zobowiązany/a do dostarczenia trzech kategorii dokumentów, tzn. dotyczących Twoich danych personalnych, możliwości finansowych i majątkowych oraz nieruchomości, którą chcesz skredytować. Niektóre z tych dokumentów (np. odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o zarobkach) mają jednomiesięczny termin ważności i w razie przedłużenia się procedury kredytowej możesz być poproszony o ponowne ich dostarczenie.

Zakres wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od banku. Co więcej, inne dokumenty będą przedstawiać osoby zatrudnione na umowę o pracę, prowadzące własną działalność gospodarczą, czy wreszcie pracujące w ramach umowy zlecenie lub o dzieło. Na rodzaj dokumentów ma wpływ również to, czy mieszkanie nabywamy od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej bądź od indywidualnego sprzedawcy.

Informacje zawarte w ww. dokumentach podlegają analizie pod kątem tego czy, będziesz wiarygodnym kredytobiorcą (sprawdzanie w rejestrze BIK), czy jesteś w stanie spłacać terminowo kredyt w danej kwocie z uwzględnieniem wysokości miesięcznych rat (ocena zdolności kredytowej) oraz czy finansowana nieruchomość stanowi odpowiednie zabezpieczenie kredytu dla banku (analiza prawna i wycena nieruchomości).

8. Otrzymaj decyzję kredytową

I tutaj wszystko się rozstrzyga, czy otrzymasz kredyt hipoteczny od banku, czy też nie. Decyzja kredytowa może być pozytywna (bank przyznał Ci kredyt), negatywna (bank odmówił Ci kredytu), pozytywna z warunkami (bank przyzna Ci kredyt, pod warunkiem, że spełnisz jeszcze określone wymogi), negatywna z warunkami (na chwilę obecną nie otrzymasz kredytu, ale gdyby Twoja sytuacja uległa zmianie w określony sposób, to możesz liczyć na kredyt). Bank nie musi podawać powodów (uzasadnienia) negatywnej decyzji kredytowej. Z chwilą wydania przez bank pozytywnej decyzji kredytowej i zwrotnej akceptacji jej przez klienta – bank ma obowiązek udzielić kredytu. W sytuacji niewykonania tego obowiązku, klient może dochodzić swoich praw w sądzie. Decyzja kredytowa, poza samą gotowością udzielenia przez bank kredytu, powinna zawierać istotne parametry kredytu (kwota, okres kredytowania, marża, prowizja, wysokość raty itd.) i na jej podstawie konstruowana jest umowa kredytowa. Decyzja kredytowa, w zależności od banku, jest ważna nie dłużej niż 3 miesiące.

Jeżeli mamy pozytywną decyzję kredytową w więcej niż jednym banku, to jest ostatni dzwonek na negocjacje warunków kredytowania. Tak jak wcześniej wspominałem, wędrujesz z jednego banku do drugiego z atrakcyjniejszą decyzją konkurencji i starasz się jeszcze coś ugrać na swoją korzyść. Banki generalnie są skłonne do ustępstw, aczkolwiek w pewnych granicach.

8. Podpisz umowę kredytową

Umowa kredytowa określa najważniejsze warunki kredytowania. Sporządzana jest na podstawie ustaleń wynikających z decyzji kredytowej. Podpisanie umowy przez kredytobiorcę, w przeciwieństwie do poprzednich etapów – rodzi zobowiązanie dla niego Zapisy umowy kredytowej obowiązują w niezmiennej postaci przez cały okres spłaty kredytu hipotecznego. Jedyną możliwością zmiany postanowień umowy jest wprowadzenie aneksu do umowy, na co jednak musi wyrazić jednomyślną zgodę kredytobiorca i kredytodawca. W skrajnych przypadkach – można zmodyfikować treść umowy przez sąd. Integralną część umowy kredytowej stanowi tabela/ taryfa opłat i prowizji, a także regulamin kredytu hipotecznego, jeśli jest stosowany przez bank.

Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Najlepiej jest poprosić pracownika banku o możliwość zapoznania się z drukiem umowy w domu, z odpowiednim wyprzedzeniem przed planową datę podpisania umowy. Bankier ma obowiązek udostępnić nam wzór umowy wraz z załącznikami. Nawet jeśli czytaliśmy już umowę w domu, przed jej podpisaniem, trzeba ją ponownie przeczytać w banku.

Na co zwrócić uwagę przed złożeniem podpisu na umowie? W głównej mierze na poprawność Twoich danych osobowych, informacji o kredytowanej nieruchomości, zgodność treści umowy z ustaleniami poczynionymi w decyzji kredytowej (kwota kredytu, okres kredytowania, marża itd. ), czy umowa nie zawiera niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzule abuzywne). Jeżeli nie rozumiemy jakiś zapisów, to powinniśmy się z zwrócić do bankiera o wyjaśnienie. W razie poważnych wątpliwości, co do zgodności postanowień umowy z przepisami prawa, należy skonsultować się z prawnikiem.

Jaki upływa czas od złożenia wniosku do podpisania umowy kredytowej?

9. Otrzymaj akt własności nieruchomości (umowa ostateczna nabycia nieruchomości)

Po podpisaniu umowy kredytowej udajemy się wraz ze sprzedającym do notariusza w celu przeniesienia własności nieruchomości na siebie, w wykonaniu wcześniej zawartej umowy przedwstępnej. Tak jest zawsze w przypadku mieszkań pochodzących z rynku wtórnego. Przy rynku pierwotnym możemy rozróżnić dwie sytuacje. Po pierwsze, nieruchomość jest w trakcie budowy i nie ma jeszcze wyodrębnionych lokali bądź budowa domu jednorodzinnego nie została jeszcze zakończona. W takim wypadku na ostateczny akt własności musimy poczekać. Średnio trwa to od kilku do kilkunastu miesięcy. Po drugie, inwestycja budowlana została już ukończona. Dotyczy to sprzedaży „gotowych” mieszkań przez dewelopera lub spółdzielnie. I tu od razu możemy otrzymać prawo do mieszkania. Warto tu zasygnalizować o konieczności prawidłowego odbioru mieszkania.

Notariusz sporządza akt notarialny i pobiera taksę notarialną. U notariusza możemy także złożyć wniosek o wpis nabytego prawa do nieruchomości do ksiąg wieczystych. Notariusz prześle nasz wniosek do właściwego sądu wieczysto-księgowego, pobierając równocześnie opłatę z tego tytułu. Nareszcie staliśmy się właścicielami nowej nieruchomości.

10. Otrzymaj pieniądze z kredytu (uruchomienie kredytu)

Z aktem notarialnym własności nieruchomości, a jeśli deweloper nadal realizuje inwestycje (umowy przedwstępnej) wracamy z powrotem do banku. Dopełniliśmy już ostatniej formalności. Wypłata kredytu następuje w ciągu kilku dni. Kredyt wypłacany jest jednorazowo bądź w transzach, w przypadku inwestycji realizowanej etapami. Przed wypłatą kolejnej transzy kredytu, bank dokonuje inspekcji na placu budowy. Jeśli kupowaliśmy mieszkanie na rynku wtórnym, to całość kwoty kredytu jest przelewana przez bank na konto zbywcy. No chyba, że wnioskowaliśmy o dodatkową część środków na inny cel (np. remont, wyposażenie mieszkania) – wówczas ta „część” trafi na nasze konto. Jeżeli natomiast mieszkanie jest z rynku pierwotnego (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa), to wtedy środki z kredytu otrzymają właśnie te podmioty – jednorazowo lub w transzach, w zależności od tego, czy mieszkanie jest w trakcie budowy czy też wybudowane. Gdy budujemy dom systemem gospodarczym, to kredyt będzie nam wypłacany transzami sukcesywnie do postępów  w budowie i rozliczeń. Bank uruchamia kredyt w ciągu kilku dni od dopełnienia ostatnich formalności.

A Detailed Overview Of Real Estate And Mortgage For Best Benefits

Dodaj komentarz