Księgi wieczyste – opłaty

Poniżej przedstawiam zestawienie opłat za korzystanie z ksiąg wieczystych.

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty

Przeglądanie ksiąg wieczystych

bezpłatnie

Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi

bezpłatnie

Wniosek o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej3

30 zł

Wniosek o wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej3

60 zł

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej3

10 zł

Wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej3, 4

200 zł

Wniosek o wpis w księdze wieczystej udziału w prawie własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego3

część opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (200 zł) –proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych

Wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności (niezależnie od liczby udziałów w tych prawach)3

150 zł

Wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami3

150 zł

Wniosek o wpis w księdze wieczystej własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha3

150 zł

Wniosek o wpis w księdze wieczystej praw osobistych i roszczeń3

150 zł

Wniosek o wpis w księdze wieczystej zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych3

150 zł

Wniosek o założenie księgi wieczystej1, 2

60 zł

Wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości2

60 zł

Wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej częściod księgi wieczystej1, 2

60 zł

Wniosek o sprostowanie działu I–O księgi wieczystej

60 zł

Wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

60 zł

Wniosek o dokonanie innych wpisów w księdze wieczystej

60 zł

Wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

½ opłaty należnej od wniosku o wpis

Wniosek o złożenie do zbioru dokumentów

opłatę stała, przewidziana dla wniosku o wpis do księgi wieczystej

 

1 Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę.

2Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

3Opłatę pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

4Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (z późn. zm.).

 

Dodaj komentarz