Księgi wieczyste – wnioski (formularze) – zasady wypełniania i składania

Aktualne formularze wniosków stosowane w sprawach ksiąg wieczystych. Wnioski są pobierane bezpośrednio z serwera Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wnioski składane do sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym:

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)

pdf  format pdf

rtf  format rtf

Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)

pdf  format pdf

rtf  format rtf

Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD)

pdf  format pdf

rtf  format rtf

Załącznik – Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP)

pdf  format pdf

rtf  format rtf

Załącznik – Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU)

pdf  format pdf

rtf  format rtf

Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)

pdf  format pdf

rtf  format rtf

Wnioski składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych:

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej (odpisu zwykłego lub odpisu zupełnego) / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS)

pdf  format pdf

rtf  format rtf


Ważne:

1. Wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ

2. Wnioski przyjmowane są tylko na urzędowych formularzach,

3. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól,

4. Wypełniamy tylko jasne pola wniosku, pola niewypełnione należy przekreślić,

5. Wniosek podpisujemy własnoręcznie,

6. Wniosek o wpis w księdze wieczystej lub wniosek o założenie księgi wieczystej składamy do właściwego sądu rejonowego (wykaz sądów powszechnych) prowadzącego księgi wieczyste (biuro podawcze wydziału ksiąg wieczystych). Natomiast, wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/ zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej składamy w centrali lub w ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (działającej w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego),

7. Wniosek można też nadać na poczcie na adres sądu, najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie nadania!),

8. Od wniosku należy uiścić stosowną opłatę. Potwierdzenie wniesienia opłaty musi być w oryginale. Opłatę wolno dokonać w kasie sądu bądź też przelewem bankowym na rachunek:

a) Ministerstwa Sprawiedliwości – za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa),

Ministerstwo Sprawiedliwości

Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

b) bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura, w której złożono wniosek.

Wykaz numerów rachunków bieżących dochodów sądów powszechnych

Zobacz tabelę opłat.

9. Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie załączniki (tj. KW-OZN, KW-ZAD, KW-PP, KW-WU), jeśli są wymagane,

10. Jeżeli podstawę wpisu stanowi określony dokument (np. orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, oświadczenie, umowa) należy dołączyć go do wniosku w oryginale,

11. Gdy wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/ zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – jest nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, opłacony w wysokości niższej od należnej, bez załączonego oryginału dowodu wniesienia opłaty – sąd pozostawi wniosek bez nadania biegu, zawiadamiając o tym wnioskodawcę wraz z podaniem przyczyn,

12. W razie zaistnienia braków formalnych we wniosku o wpis w księdze wieczystej lub wniosku o założenie księgi wieczystej – sąd wzywa stronę do usunięcia ich w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dodaj komentarz