„Megahipoteka” kredyt hipoteczny w Alior Banku – oferta banku i analiza oferty

megahipoteka

Co Alior Bank ma do zaoferowania osobom chcącym kupić nieruchomość? Jakie są mocne i słabe strony kredytu hipotecznego proponowanego przez ten bank. Zapoznaj się z analizą oferty kredytu „Megahipoteka” w Alior Banku.

Pełna oferta Alior Banku – kredyt hipoteczny „Megahipoteka”

Wniosek o kredyt hipoteczny „Megahipoteka” – online

Najważniejsze parametry kredytu hipotecznego „Megahipoteka”

Czym Alior Bank zachęca klientów  do skorzystania z oferty kredytu hipotecznego? Czyli 5 korzyści dla potencjalnego kredytobiorcy:

 • marża od 1,7% (dla kredytu w PLN)*,
 • od 0% prowizji*,
 • okres kredytowania do 30 lat,
 • wstępna decyzja w jeden dzień,
 • możliwość zawieszenia spłaty kapitału do 6 miesięcy w roku (łącznie nawet na 5 lat),
 • wybór waluty: PLN, EUR, CHF, USD, GBP**,
 • dostępny program „Mieszkanie dla Młodych” (MdM).

*Brak prowizji za udzielenie kredytu i marża od 1,7% dotyczy kredytów poniżej 1 mln PLN z dodatkowym zabezpieczeniem kredytu w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta.

**Kredyty indeksowane walutą EUR, CHF, USD, GBP dostępne są dla klientów osiągających dochody w EUR i/lub dla klientów Private Banking osiągających dochody netto na minimalnym poziomie 15 tys. PLN.

Cele kredytowania

Na jaki cel mogę przeznaczyć kredyt hipoteczny w Alior Banku? Podstawowym celem kredytu jest zakup mieszkania. Jednak kredyt hipoteczny można przeznaczyć także na:

 • wykończenie, remont lub adaptację nieruchomości,
 • zakup działki, również rekreacyjnej,
 • budowę domu jednorodzinnego lub letniskowego,
 • nieruchomość o charakterze komercyjnym,
 • odzyskanie nakładów finansowych poniesionych w ciągu ostatnich 2 lat na cel mieszkaniowy,
 • konsolidację zobowiązań – zamianę posiadanych kredytów i zadłużeń na kartach kredytowych lub limitów na rachunkach osobistych na jedno zobowiązanie z niższą comiesięczną ratą,
 • dowolny cel konsumpcyjny.

Jest to wystarczająco szeroki wachlarz celów kredytowania pod hipotekę. Tym samym każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Wniosek o kredyt hipoteczny „Megahipoteka” w Alior Banku

Jak zamówić kredyt hipoteczny w Alior Banku? Wystarczy wypełnić wniosek online. Wniosek o kredyt hipoteczny dla klienta indywidualnego

WNIOSEK ON-LINE

Opłaty i prowizje – „Megahipoteka”

Jakie są możliwe opłaty związane z uruchomieniem i spłatą kredytu „Megahipoteka”?

MEGAHIPOTEKA – opłaty i prowizje

Rodzaj opłaty/ prowizji

Tryb pobierania

Wysokość opłaty/ prowizji

Opłaty podstawowe

Opłata za rozpatrzenie wniosku

jednorazowo

0 zł

Prowizja za udzielenie kredytu

jednorazowo

ustalana indywidualnie, nie więcej niż 5%

Prowizja za przewalutowanie kredytu

jednorazowo

1% od kwoty przewalutowanej

Prowizja za przedterminową częściową/ całkowitą spłatę

jednorazowo

2,5% od kwoty przedterminowej spłaty, min. 100 zł (przed upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu). Prowizja nie ma zastosowania do kredytu konsumenckiego.

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

jednorazowo

ustalana indywidualnie, nie więcej niż 5%

Opłata za zmianę innych niż określone w Tabeli opłat i prowizji warunków umowy

jednorazowo

200 zł

Opłaty dodatkowe
Opłata za wydanie opinii bankowej/ pism o charakterze zaświadczeń/ historii rachunku kredytowego

jednorazowo

50 zł

Uwaga! Opłata nie dotyczy zaświadczenia o wysokości spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie Skarbowym

Opłaty za czynności upominawcze i windykacyjne
Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) – list zwykły

jednorazowo

25 zł

Telefoniczne powiadomienie o zaległości

od zrealizowanego przypomnienia telefonicznego

10 zł

Upomnienie wysłane drogą elektroniczną w formie SMS

od otrzymanego przypomnienia

3 zł

Upomnienie wysłane drogą elektroniczną w formie e-mail

od wysłanego przypomnienia

2 zł

Windykacja terenowa

jednorazowo

85 zł

Sporządzenie i wysłanie listu poleconego (w tym wypowiedzenia umowy, upomnienia, wezwania)

jednorazowo

40 zł

Oświadczenie o kontynuacji umowy/ Cofnięcie wypowiedzenia

jednorazowo

40 zł

Pozostałe opłaty
Porozumienie/ Aneks do umowy kredytowej

jednorazowo

100 zł

Jednostkowy koszt uzyskania odpisu z księgi wieczystej przez Bank w przypadku niedostarczenia go przez klienta

jednorazowo

75 zł + koszty wieczystoksięgowe wskazane przez właściwy sąd

Jednostkowy koszt ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego przez Bank w przypadku nieustanowienia go przez klienta

jednorazowo

100 zł + koszty wieczystoksięgowe wskazane przez właściwy sąd, podatek od czynności cywilnoprawnych za złożenie wniosku o wpis do KW

Inspekcja nieruchomości

jednorazowo

160 zł

Opłata za wycenę zabezpieczenia

jednorazowo

według kosztów ustalonych przez rzeczoznawcę

Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki:
– dla wypłaty w PLN,

od niepodjętej kwoty

1%

– dla wypłaty w walucie obcej.

od niepodjętej kwoty

2%

Oprocentowanie „Megahipoteki”

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Alior Banku podlega następującym zasadom.

 1. Oprocentowanie kredytu w całym okresie kredytowania jest zmienne.
 2.  Dla pierwszego okresu obrachunkowego, do obliczania wysokości oprocentowania, bank zastosuje stawkę referencyjną WIBOR3M/LIBOR3M dla odpowiedniej waluty z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy.
 3.  Zmiana oprocentowania kredytu w kolejnych 3-miesięcznych okresach obrachunkowych następuje w wyniku zmiany WIBOR3M/LIBOR3M dla odpowiedniej waluty z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty raty kredytu.
 4. Oprocentowanie stanowi sumę marży banku oraz stawki:
 • WIBOR 3M dla kredytów w PLN
 • LIBOR 3M EUR dla kredytów w EUR

Wysokość marży i prowizji przy „Megahipotece”

„Megahipoteka” – wysokość marży i prowizji

Cel kredytu

Waluta

Marża

Prowizja

mieszkaniowy

PLN

od 2,20

2-5%

EUR

od 4,50

konsumpcyjny

PLN

od 3,50

2-5%

EUR

od 6,50

komercyjny

PLN

od 3,50

2-5%

EUR

od 5,50

Reguły dotyczące pobierania marży i prowizji:

 • prowizja płatna ze środków własnych klienta.
 • dla kredytów w kwotach ≥ 1 MPLN marża ustalana jest indywidualnie.
 • w przypadku łączenia celów kredytowania, zastosowanie ma marża średnioważona. O szczegóły obliczania średnioważonej marży możesz zapytać bankiera w najbliższym oddziale banku.
 • w ramach indywidualnie negocjowanych umów bank zastrzega sobie prawo do zastosowania innych marż niż wynikające z tabeli.

„Megahipoteka” w pytaniach i odpowiedziach

Jakie jest oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i składa się ze stawki rynkowej oraz stałej w całym okresie kredytowania marży banku.

W jakich ratach spłaca się kredyt?

Kredyt spłaca się w ratach równych lub malejących. Raty równe są stałe w całym okresie kredytowania, a ich wysokość zależy wyłącznie od oprocentowania kredytu. Rodzaj rat wnioskodawca określa we wniosku kredytowym.

Jaka jest minimalna i maksymalna kwota kredytu?

Minimalna kwota kredytu wynosi 25 000 zł. Maksymalna kwota kredytu zależy wyłącznie od wartości zabezpieczenia oraz od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Ile osób może się ubiegać o kredyt?

O jeden kredyt mogą ubiegać się maksymalnie 3 gospodarstwa domowe, jednak nie więcej niż 6 osób.

Jaki jest minimalny okres zatrudnienia, niezbędny do uzyskania kredytu?

Minimalny okres zatrudnienia w obecnym miejscu pracy musi wynosić minimum 3 miesiące. Krótszy okres zatrudnienia w obecnym miejscu pracy również jest dopuszczalny, jednak tylko pod warunkiem udokumentowania ciągłości zatrudnienia.

Czy bank akceptuje dochody uzyskiwane za granicą?

Tak, Alior Bank honoruje dochody, uzyskiwane w innych krajach niż Polska.

Czy bank akceptuje dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej?

Tak, w Alior Banku akceptowane są różne źródła dochodów, w tym również dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej.

Czy mogę uzyskać kredyt na kupno działki budowlanej?

Tak, kredyt hipoteczny „Megahipoteka” może być przeznaczony na sfinansowanie zakupu działki budowlanej.

Czy bank skredytuje zakup domu wraz z warsztatem?

Kredytem hipotecznym „Megahipoteka” można sfinansować nabycie nieruchomości mieszkalnej wraz z częścią, przeznaczoną na inny cel niż mieszkaniowy, pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa części komercyjnej nie przekracza 50% powierzchni użytkowej nieruchomości mieszkalnej.

Czy z kredytu „Megahipoteka” mogę jednocześnie sfinansować zakup domu i spłacić kredyt samochodowy?

Tak, kredyt hipoteczny „Megahipoteka” może być jednocześnie przeznaczony na zakup nieruchomości i spłatę innych kredytów. W takim przypadku wymaga się, aby nieruchomość posiadała pozwolenie na użytkowanie.

Czy uzyskam kredyt na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku oraz na spłatę karty kredytowej i pożyczki gotówkowej?

Tak, kredyt hipoteczny „Megahipoteka” może być jednocześnie przeznaczony na refinansowanie kredytu w innym banku i spłatę innych zobowiązań kredytobiorcy. W takim przypadku wymagamy, aby nieruchomość posiadała pozwolenie na użytkowanie. Co więcej, w przypadku refinansowania kredytu, zaciągniętego w innym banku, w określonych przypadkach stosujemy uproszczone procedury w zakresie wymaganej dokumentacji do wniosku kredytowego.

Jakie zabezpieczenia Alior Bank ustanawia na nieruchomości?

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka, ustanawiana na nieruchomości kredytowanej lub innej nieruchomości, należącej do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej.

Czy mogę zabezpieczyć kredyt inną nieruchomością?

Tak, zabezpieczeniem kredytu może być nieruchomość inna niż kredytowana. Może ona ponadto należeć zarówno do kredytobiorcy, jak i do osoby trzeciej.

Czy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą?

Nie,  Alior Bank dopuszcza możliwość zabezpieczenia kredytu na nieruchomości osoby trzeciej.

Od czego zależy okres kredytowania w „Megahipotece”?

Okres spłaty kredytu hipotecznego jest uzależniony od zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Jakie są wymogi formalne otrzymania kredytu „Megahipoteka”?

Alior Bank udziela kredytów hipotecznych kredytobiorcom, którzy:

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadają miejsce zamieszkania w Polsce (tj. zameldowani są na pobyt stały lub pobyt czasowy),
 • posiadają źródło dochodu, które w ocenie banku może stanowić źródło spłaty kredytu,
 • ustanowią zabezpieczenie spłaty kredytu wymagane przez bank,
 • są obywatelami polskimi, lub są cudzoziemcami o statusie rezydenta lub nierezydenta uzyskującymi dochody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Czy dostanę kredyt hipoteczny nie posiadając wkładu własnego?

Tak, Alior Bank finansuje aż do 111% wartości nieruchomości. Jednakże w tym wypadku zachodzi konieczność wykupienia ubezpieczenia niskiego /braku wkładu własnego.

Ile zapłacę za ubezpieczenie pomostowe?

Do czasu dostarczenia do Alior Banku prawomocnego odpisu KW o ustanowieniu hipoteki, kredytobiorca będzie miał podwyższoną marżę o 1,1 p.p.

Kiedy Alior Bank może żądać od kredytobiorcy przedłożenia aktualnej wyceny nieruchomości?

W przypadku zaistnienia przesłanek świadczących o obniżeniu wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.

Kto ponosi koszty zabezpieczenia kredytu w Alior Banku?

Koszty związane z ustanowieniem, utrzymaniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczenia ponosi kredytobiorca.

W jakich okolicznościach Alior Bank może zażądać od klienta dodatkowego (poza hipoteką) zabezpieczenia kredytu?

W razie wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przesłanek:

 • kredytobiorca nie wywiązuje się z warunków umowy,
 • nastąpi pogorszenie stanu finansów kredytobiorcy rzutującego na terminową spłatę kredytu,
 • wartość ustanowionych zabezpieczeń zmniejszyła się lub gdy grozi zmniejszenie ich wartości,
 • kwota kredytu w odniesieniu do wartości zabezpieczenia przekroczy akceptowalny w danym momencie przez bank poziom.

W jakiej formie Alior Bank wypłaci mi kredyt „Megahipoteka”?

Kredyt może być wypłacony jednorazowo lub w transzach.

W przypadku wypłaty kredytu w transzach kredytobiorca nie może przekroczyć daty wykorzystania kredytu, ustalonej w umowie, chyba że złożył wniosek o jego wydłużenie, który został zaakceptowany przez bank.  W przypadku kredytu wypłacanego w transzach na rachunek kredytobiorcy, przed wypłatą kolejnej transzy kredytobiorca zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystania środków z poprzedniej transzy.

Po jakim kursie otrzymam kredyt walutowy?

Kredyt indeksowany walutą EUR będzie wypłacany wg kursu kupna waluty EUR ogłoszonym w siedzibie banku w dniu dokonywania wypłaty Kredytu lub jego transzy.

W jakim czasie Alior Bank uruchomi kredyt hipoteczny?

Uruchomienie Kredytu następuje zgodnie z dyspozycją kredytobiorcy określoną w umowie po spełnieniu przez kredytobiorcę umownych warunków. Datą uruchomienia kredytu jest data obciążenia rachunku banku kwotą kredytu lub jego pierwszej transzy.

W jakich sytuacjach muszę się rozliczać z wykorzystania środków kredytu „Megahipoteka”?

W przypadku kredytu wypłacanego na rachunek kredytobiorcy, przeznaczonego na remont, modernizację, adaptację lub wykończenie, kredytobiorca zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystania środków na ten cel, poprzez:

 • przedstawienie rozliczenia min. 50 % kwoty transzy, poprzez przedłożenie, faktur, rachunków, kosztorysu powykonawczego, umów podpisanych z wykonawcami, dowodów wpłat, oraz
 • złożenie pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu pozostałych środków a nieudokumentowanych w sposób opisany w powyższym punkcie.  Oświadczenie kredytobiorcy będzie zweryfikowane przez bank poprzez inspekcję nieruchomości będącej przedmiotem finansowania oraz wgląd do dziennika budowy, jeżeli prawo budowlane przewiduje jego prowadzenie.

Kiedy Alior Bank może zmienić opłaty i prowizje (tabela / taryfa opłat i prowizji) w kredycie hipotecznym?

Zmiany opłat i prowizji mogą nastąpić w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:

 • zmiana poziomu inflacji ogłaszanej przez GUS,
 • zmiana cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych i rozliczeń międzybankowych,
 • zmiana cen usług, z których bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i nie bankowych,
 • zmiana przepisów prawa, zakresu i/lub formy świadczonych usług, w zakresie w jakim ta zmiana wpływa na realizacje postanowień umowy,
 • zmiana wewnętrznych kosztów obsługi kredytu.

O każdej zmianie opłat i prowizji bank powiadomi kredytobiorcę za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną doręczając mu treść zmian. Bank pobierać będzie opłaty i prowizje w nowej wysokości po upływie 30 dni po doręczeniu Taryfy Opłat i Prowizji, z wprowadzonymi zmianami pod warunkiem, że kredytobiorca nie rozwiąże umowy z upływem ww. terminu na skutek wypowiedzenia.

Jak wygląda spłata kredytu „Megahipoteka”?

 1. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu w ratach miesięcznych w terminach i wysokości określonej w aktualnym harmonogramie spłat.
 2. Odsetki są naliczane od kwoty uruchomionego kredytu za każdy dzień okresu kredytowania.
 3. Spłaty rat kredytu oraz odsetek dokonywane będą w tym samym dniu miesiąca w którym nastąpiła wypłata kredytu lub pierwszej transzy kredytu, lub w innym ustalonym w umowie terminie płatności raty.
 4. Jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, spłata dokonywana jest w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym, a jeżeli dzień spłaty przypada na dzień, którego nie ma w danym miesiącu, spłata dokonywana jest w ostatnim dniu miesiąca.
 5. Zadłużenie Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu niespłaconego kredytu zaspokajane jest w następującej kolejności: 1) koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty upomnień oraz należne opłaty i prowizje, 2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 3) koszty z tytułu przystąpienia przez kredytobiorcę do ubezpieczenia grupowego w ofercie banku, 4) odsetki od zadłużenia nieprzeterminowanego, 5) kwota niespłaconego kapitału. Należności w ramach pkt 2) – 4) zalicza się na poczet najdawniej wymagalnych.  Bank może ustalić odmienną kolejność zaspokajania, o czym powiadamia kredytobiorcę.
 6. Za datę spełnienia świadczenia z tytułu spłaty kredytu uznaje się dzień wpływu środków na rachunek banku wskazany w Umowie.
 7. Każda wpłata raty przed terminem wymagalności lub wpłata w kwocie wyższej, niż wymagana zgodnie z harmonogramem spłat, powoduje zaliczenie nadwyżki na poczet spłaty najbliższej wymagalnej raty kredytu. Do tego czasu nadpłata nie będzie oprocentowana.
 8. Zmieniony harmonogram spłat wiąże obie strony nie powodując zmiany warunków umowy.
 9. Na wniosek Kredytobiorcy bank może dokonać zmiany ustalonych terminów płatności.

Jak dokonać wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu pod warunkiem pisemnego poinformowania banku na minimum 3 dni przed dniem planowanej spłaty. Przed upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu – wiąże się to z kosztami (patrz tabela opłat i prowizji).

Dokumenty do kredytu hipotecznego „Megahipoteka”

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów zabezpieczonych na nieruchomości „Megahipoteka”

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości „Megahipoteka”

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów

Wniosek o kredyt hipoteczny „Megahipoteka” – online

Plusy kredytu „Megahipoteka”

Brak wkładu własnego (dla osób nie posiadających oszczędności)

Możesz sfinansować zakup nieruchomości nie posiadając wkładu własnego. Kredyty hipoteczne w Alior Banku mają jeden z najwyższych dopuszczalnych wskaźników LTV (111%). Alior Bank umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego na 111% wartości nieruchomości. Oczywiście taka „korzyść” wiąże się z pewnymi kosztami, ale dla niektórych osób jest to jedyny sposób na własne m. Za ubezpieczenie niskiego wkładu w Alior Banku zapłacimy 1,29% ubezpieczanej kwoty na 3 lata.

Brak prowizji za udzielenie kredytu

Alior Bank nie pobierze prowizji za udzielenie kredytu, ale nie ma nic za darmo. Kredytobiorca, żeby nie płacić prowizji będzie musiał wykupić ubezpieczenie na życie. Wysokość polisy wynosi 9,6018 kwoty kredytu na 5 lat z góry. A po 5 latach składka – 0,5% rocznie. Standardowa prowizja natomiast, jest ustalana indywidualnie dla każdego kredytobiorcy, a mieści się w przedziale 2- 5%.

Atrakcyjna marża na poziomie 1,7,%

Analogicznie jak z prowizją, bank uzależnia niższą marżę kredytową od wykupienia polisy na życie. W przeciwnym razie przy kredycie na cele mieszkaniowe w PLN, klient zapłaci od 2,20% marży.  Niewątpliwe wystarczy wykupić tylko jedną polisę na życie, aby mieć kredyt hipoteczny z niższą marżą i bez prowizji.

Wakacje kredytowe z Alior Bankiem

Wakacje kredytowa to możliwość zawieszenia spłaty kapitału kredytu hipotecznego przez ustalony okres. Tymczasem odsetki płacone są normalnie. Alior Bank proponuje swoim klientom wakacje kredytowe oparte na dwóch zasadach:

 • maksymalny okres wakacji w całym okresie kredytowania – 5 lat,
 • maksymalny okres wakacji w ciągu roku – 6 miesięcy.

Jest to oferta całkiem przyzwoita.

Refinansowanie kredytu hipotecznego

Alior Bank w ramach „Megahipoteki” umożliwia spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w innym banku. Wstępnie do oceny należy przedstawić dotychczasową umowę kredytową wraz z harmonogramem spłat kredytu hipotecznego. Oprócz refinansowania (o ile zdolność kredytowa klienta na to pozwala) istnieje możliwość sfinansowania jednym kredytem dodatkowego celu kredytowania, np. celu dowolnego, spłaty karty kredytowej, konsolidacji pożyczek gotówkowych. Ubieganie się o refinansowanie kredytu hipotecznego następuje w uproszczonej procedurze, inaczej niż przy tradycyjnych kredytach hipotecznych.

Kredyt walutowy

Alior Bank, jako jeden z nielicznych banków ma w swojej ofercie kredyt w walucie obcej, a mianowicie w euro, franku szwajcarskim, dolarze amerykańskim oraz funcie brytyjskim. Jednak jest to propozycja dla osób spełniających jeden z dość rygorystycznych warunków, tj. stałe dochody w wybranej walucie lub dochody w PLN w kwocie przynajmniej 15 tys./mc.

„Mieszkanie dla Młodych”

Alior Bank jest jednym z banków, które przyjmują wnioski o dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego programu dopłat do kredytów hipotecznych (MdM). Wnioski o dopłatę do kredytu są przyjmowane, począwszy od 3 lutego 2014 roku. Więcej informacji o programie MdM znajdziesz tutaj>>

Minusy kredytu „Megahipoteka”

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Osoby, które planują spłacić kredyt hipoteczny przed upływem 3 lat od dnia wypłaty kredytu – zostaną obciążone kosztami z tytułu wcześniejszej spłaty. Dotyczy to zarówno spłaty częściowej (nadpłaty), jak i całkowitej kredytu. Opłata za przedterminową spłatę wynosi 1,5% od kwoty wcześniejszej spłaty. Bynajmniej oferta Alior Banku w tym zakresie należy do standardowych na rynku, choć istnieją banki (jednostkowe oferty) które nie pobierają w ogóle opłaty za tę czynność.

Ubezpieczenie na życie

Klienci, którzy nie chcą płacić prowizji za udzielenie kredytu i mieć atrakcyjniejszą marżę 1,4% – muszą ponosić koszty ubezpieczenia na życie. A takowe nie należy to najtańszych.

******

Zapraszam do komentowania i dzielenia się opiniami na temat kredytu hipotecznego „Megahipoteka” w Alior Banku. Może ktoś z Was już korzystał z tego kredytu? Jakie macie wrażenia? Każda opinia może być pomocna innym.

pb

Dodaj komentarz