Program „Mieszkanie dla Młodych” a budowa domu

Osoby, które zamierzają z początkiem 2014 roku samodzielnie budować dom (w tzw. systemie gospodarczym), nie zostały pominięte przez pomysłodawców programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM). Będą one mogły skorzystać ze zwrotu części wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego domu. Mowa tu o zwrocie części podatku VAT za zakup materiałów budowlanych.

Dotychczas tę kwestię regulowała ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która stopniowo przestanie obowiązywać. Na starych zasadach będzie można odzyskać VAT za materiały budowlane, zakupione najpóźniej do 31 grudnia 2013 roku. A najdalszy termin (decyduje o tym data wystawienia faktury) składania wniosków o zwrot w trybie dotychczasowym został przewidziany na 31 grudnia 2018 r.

Osoby, jakie poniosą wydatki na budowę domu począwszy od 1 stycznia 2014 roku, będą rozliczane na nowych zasadach, tj. według programu MdM – projektowanej ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Utrzymanie prawa do zwrotu VAT to słuszna decyzja rządu, bowiem nie dyskryminuje się osób, które nie chcą kupować „gotowego” mieszkania, a pragną wybudować je samemu od podstaw, czy to z uwagi na koszty czy też z powodu braku działalności deweloperskiej, szczególnie w mniejszych miejscowościach.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać zwrot części wydatków związanych z budową domu?

O zwrot wydatków z MdM wolno się ubiegać, jeśli:

1. wydatki zostały poniesione w związku z:

a) budową domu jednorodzinnego albo,

b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

2. przedsięwzięcie było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.,

3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie przekracza:

a) 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,

b) 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę – wychowywała przynajmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych.

4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego – nie ukończyła 36 lat,

5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, o których mowa w ust. 1, osoba fizyczna nie była:

a) właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jakie są wymagania co do faktury za materiały budowlane?

Faktura jest dokumentem stwierdzającym fakt zakupu materiałów budowlanych i jest niezbędna w procesie rozliczenia wydatków. Na podstawie faktury obliczana jest kwota zwrotu. Faktura musi być wystawiona na osobę fizyczną (a nie przedsiębiorcę). Faktura może być wystawiona najwcześniej w dniu wydania pozwolenia na budowę, a najpóźniej do dnia 30 września 2018 r., bo z tym terminem program MdM przestanie obowiązywać.

Jaka kwota zwrotu wydatków?

Wysokość kwoty zwrotu podatku VAT wynikającej z faktur zależy od aktualnie obowiązującej stawki tego podatku, a to niestety zmienia się w czasie. I tak dla stawki:

• 22% – 68,18%,

• 23% – 65,22%,

• 24% – 62,50%,

• 25% – 60%.

Jakie są maksymalne limity zwrotu?

• 12,295% dla stawki 22%,

• 12,195% dla stawki 23%,

• 12,097% dla stawki 24%,

• 12% dla stawki 25%.

– kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami.

W jakim trybie dokonywany jest zwrot wydatków?

Wniosek o zwrot wydatków składamy do właściwego urzędu skarbowego, do końca roku (31 grudnia), w którym przystąpiliśmy zgodnie z przepisami do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą złożyć wniosek wspólnie z małżonkiem bądź odrębnie przez każdego z małżonków.

Co powinien zawierać wniosek o zwrot VAT?

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano go – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków,
 2. wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek,
 3. rodzaj poniesionych wydatków (budowa domu jednorodzinnego, rozbudowa, nadbudowa etc.),
 4. rok rozpoczęcia inwestycji,
 5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe,
 6. obliczoną kwotę zwrotu,
 7. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot,
 8. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków,
 9. oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunków programu MdM.

Do wniosku załączamy kopię pozwolenia na budowę oraz faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Kiedy wypłata zwrotu VAT?

Możemy wyróżnić tutaj dwie sytuacje. Jeśli w ocenie Urzędu Skarbowego, prawidłowość złożonego przez nas wniosku nie budzi wątpliwości, to US dokonuje zwrotu kwoty wskazanej we wniosku bez wydawania decyzji, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W pozostałych wypadkach, US wydaje decyzję w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a wypłata środków następuje w przeciągu 25 dni od dnia doręczenia decyzji.

Be Sociable, Share!

35 myśli nt. „Program „Mieszkanie dla Młodych” a budowa domu

 1. Piotr Wasiluk Autor wpisu

  Witam,

  Doczekaliśmy się zmiany, w projektowanych zasadach zwrotu VAT za materiały budowlane, które mają zacząć obowiązywać w przypadku pozwoleń na budowę wydanych od 1 stycznia 2014 roku. Zmiana dotyczy zwiększenia metrażu lokalu mieszkalnego do 85 m2 i domu jednorodzinnego do 110 m2 w stosunku do osób posiadających przynajmniej trójkę dzieci (własnych bądź przysposobionych).

  Najnowszy tekst projektowanej ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Kwestię zwrotu VAT reguluje Rozdział 4 zatytułowany: „Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania”.

  Pozdrawiam wszystkich budujących dom od przyszłego roku.
  ADMIN

  PS. jeśli chcesz wiedzieć, na jakim etapie legislacyjnym znajduje się projekt, to zajrzyj na stronę Sejmu RP

  PS2. projektowane zmiany zostały uwzględnione w treści artykułu.

  1. Piotr Wasiluk Autor wpisu

   Witam,
   Zarówno przy kupnie lokalu mieszkalnego, jak i przy budowie domu – mowa jest o powierzchni użytkowej, a NIE o powierzchni zabudowy. W gruncie rzeczy powierzchnia zabudowy jest bez znaczenia (chociaż ma wpływ na powierzchnię użytkową), bo w intencji ustawodawcy chodzi o wykorzystanie mieszkania pod względem użytkowym.
   Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 września 2013 r.o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych:
   „powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
   a) 75 m2 i 100 m2,
   b) 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2;”.
   Pełny tekst ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Ustawa została podpisana przez prezydenta w dniu 31 października 2013 r. Zatem już nic się nie zmieni w tych regulacjach.
   Pozdrawiam,
   Piotr Wasiluk

 2. Aneta

  Witam, Mam pytanie odnośnie zakwalifikowania domu do dofinansowania z programu MDM, w naszym projekcie powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi 95,13 ale oprócz tego jest jeszcze piwnica opisana w danych ogólnych jako część użytkowa gospodarcza 51,83 czy ta piwnica dyskwalifikuje ten projekt do dofinansowania ??

  1. Piotr Wasiluk Autor wpisu

   Witam,
   Zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (program MdM) dla potrzeb ustawy stosuje się definicję powierzchni użytkowej mieszkania (lokalu lub domu jednorodzinnego) zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Tam występuje nazwa „powierzchnia użytkowa lokalu”, co jest zgodne z „powierzchnią użytkową mieszkania”.
   „powierzchnia użytkowa lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału”.
   W związku z powyższym piwnicy nie wlicza się do powierzchni użytkowej, w następstwie czego przysługuje Pani dofinansowaie.
   Pozdrawiam,
   Piotr Wasiluk

 3. Aneta

  Proszę również o informację czy wniosek o zwrot poniesionych kosztów można złożyć tylko raz?? Np budując się od 1 stycznia 2014 r – 31 grudnia 2016r wniosek powinien byc złożony po otrzymaniu pozwolenia budowy w 2016r( przedstawiając wszystkie fv zbierane od 2014-2016r) czy składać należy co roku do 31 grudnia?

  1. Piotr Wasiluk Autor wpisu

   Wniosek o zwrot wydatków składa się tylko raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania (pozwolenie na użytkowanie) wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
   Wydatki muszą być poniesione najwcześniej od 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 r.. To znaczy, że za faktury wystawione przed wydaniem pozwolenia na budowę nie będzie przysługiwał zwrot. Ostatnia faktura musi być wystawiona najpóźniej z datą 30 września 2018 r.

   Np. 14 stycznia 2014 r. otrzymujemy decyzję o pozwoleniu na budowę. Przystępujemy zatem do budowy. 20 stycznia 2014 r. kupujemy cement i inne materiały budowlane na podstawie faktury. Ostatniego zakupu materiałów budowlanych dokonujemy 23 września 2017 roku. Budowę kończymy 2 października 2017 roku. Występujemy z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Pozwolenie to dostajemy 27 października 2017 r. Dnia 7 listopada występujemy z do właściwego urzędu skarbowego o zwrot części VAT na specjalnym formularzu. Do wniosku dołączamy faktury VAT za okres 20.01.2014 – 02.10.2017, pozwolenie na budowę, ewentualnie pozwolenie na użytkowanie. Czekamy na decyzję US oraz zwrot VAT.

 4. Aneta

  Mam jeszcze ostatnie pytanie odnosnie osób które mogą starać się o takie dofinansowanie.
  Czy w przypadku dwóch inwestorów w tym jedna osoba budowała już kiedys dom ale do czasu zakończenia budowy doszło do rozwodu więc teoretycznie nie był nigdy włascicielem domu lecz tylko inwestorem, druga osoba nie ma skończonych 35 lat i bedzie to jej pierwsza inwestycja . Czy w takim przypadku wniosek moze zostać odrzucony ze względu na jednego inwetora który juz kiedyś zaczynał budowę domu?nawet jeśli o zwrot podatku wystąpi tylko osoba która napewno się do tego kwalifikuje?

  1. Piotr Wasiluk Autor wpisu

   Dobrze Pani rozumuje. Jeśli inwestycja budowlana nie została ukończona, to nie można mówić o byciu właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu. Dopiero z chwilą zakończenia inwestycji i ujawnienia danych w ewidencji gruntów i budynków, taki skutek miałby miejsce. W tym przypadku możemy powiedzieć jedynie o nakładach poczynionych na budowę domu.Informacje o tym, czy jest się właścicielem/ współwłaścicielem domu jednorodzinnego można znaleźć w księdze wieczystej lub w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli ze względu na późny etap inwestycji nie ma Pani pewności co do swoich praw właścicielskich, stosowne informacje na ten temat powinny również być w orzeczeniu rozwodowym (jeśli sąd dokonał podziału majątku wspólnego w sprawie o rozwód) bądź w odrębnym postępowaniu o podział majątku małżonków (postanowienie działowe).
   W przypadku małżonków – warunek wiekowy musi spełnić tylko jeden małżonek, natomiast warunek „pierwszego mieszkania” oboje małżonków.

  1. Piotr Wasiluk Autor wpisu

   Witam,

   Niestety nie. Nawet jeśli budowa domu i zakup materiałów budowlanych nastąpi po 1 stycznia 2014 r., to nic to nie zmieni. Przepis ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wyraźnie wskazuje, iż pozwolenie na budowę musi być wydane po 1 stycznia 2014 r.
   Art. 20 ust. 3 pkt 2 wspomnianej ustawy:

   „O zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli: (…)
   2) przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.”

   Pozdrawiam,
   Piotr Wasiluk

 5. Martin82

  mam pytanie w projekcie mamy wyszczególnione powierzchnie użytkową 98 m2 + 40 m strych z możliwością w przyszłości zaadaptować pod pokój jeśli bym chciał ale pewno nie wcześniej niż po okresie kiedy program przestanie działać czyli powiedzmy po 2019 roku mogę przerobić strych na pokoje
  formalnie mój projekt mieści się w założeniach jakie program przewiduje powierzchnia użytkowa do 100 dla domu wiec nas nie dyskwalifikuje czy dobrze myślimy

  1. Piotr Wasiluk Autor wpisu

   Witam,
   Tok rozumowania jest dobry. Liczy się formalna powierzchnia użytkowa wynikająca z projektu. A to że istnieje możliwość adaptacji strychu i tym samym zwiększenia powierzni użytkowej w przyszłości jest bez znaczenia. Miarodajną chwilą (dla oceny spełnienia wymogów formalnych zwrotu VAT) będzie tu moment składania wniosku do Urzędu Skarbowego. I stan faktyczny istniejący w tamtej chwili – czyli strych nie może być zaadaptowany na cele mieszkalne, bo to zwiększy powierzchnię użytkową i wykluczy z programu.
   Ustawa jednak nic nie wspomina (inaczej niż przy dopłatach do kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe – okres 5 letni) o zasadach zwrotu niesłusznie uzyskanego odliczenia w razie zmiany sytuacji beneficjenta. Zatem o niesłusznym zwrocie Vat, można mówić dopiero, gdy w chwili składania wniosku do US nie były spełnione warunki do jego uzyskania. W związku z tym do adaptacji strychu strychu można było by przystąpić najwcześniej po otrzymaniu zwrotu VAT. Sądzę iż intencją ustawodawcy było to, aby wnioskodawca otrzymał zwrot VAT tylko do sztywnych powierzchni o których mowa w ustawie.
   Pozdrawiam,
   Piotr Wasiluk

 6. Kasia

  Witam serdecznie,
  W tym roku będę miała 31 lat i to ja jestem młodszym małżonkiem. Niebawem zamierzamy wystąpić o pozwolenie na budowę domu energooszczędnego. Chcielibyśmy skorzystać z odliczenia podatku Vat na część materiałów, które zakupimy sami z fakturami na nasze nazwisko. Część prac będzie musiała być wykonywana przez firmę i od tego jak dobrze rozumiem nie będzie można odliczyć podatek Vat. Czy w takim przypadku spełnialibyśmy kryterium budowy w systemie gospodarczym? Budowa takiego domu może się również wiązać z dofinansowaniem z NFOŚ więc chciałabym się dowiedzieć czy to nie będzie kolidowało z uczestnictwem w programie MDM. Istotna jest również kwestia czy aby złożyć wniosek o zwrot podatku Vat konieczne jest dołączenie pozwolenia na użytkowanie (czyli jak dobrze rozumiem oddanie budynku do użytku), a jeśli tak to czy wniosek można złożyć później niż w 2018 roku gdyż jak wiemy różnie to jest z czasem trwania budowy.
  Pozdrawiam serdecznie.

  1. Piotr Wasiluk Autor wpisu

   Witam,
   1. Można odzyskać tylko część VAT za zakup materiałów budowlanych. Nie dotyczy to oczywiście części VAT za roboty budowlane. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby część tych prac (a nawet całość) budowlanych była wykonana przez firmę zewnętrzną. Ważne jest to, aby faktury dokumentujące zakup były wystawione na Państwa, a nie na firmę budowlaną.
   2. Z tego co mi wiadomo, to nie ma przeszkód w łączeniu tych dwóch form wsparcia finansowego. Każde służy bowiem innemu celowi, tj. „pierwsze mieszkanie” i energooszczędność w budownictwie (ochrona środowiska).
   3. Wniosek o zwrot wydatków należy złożyć raz najpóźniej do 31 grudnia – roku w którym nastąpiło zgodnie z prawem (pozwolenie na użytkowanie) przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa wspomina wyłącznie o obowiązku dołączenia do wniosku o zwrot VAT dwóch rodzajów dokumentów, tzn. pozwolenia na budowę i faktur dokumentujących poniesione wydatki. Nic nie mów jednak o pozwoleniu na użytkowanie, czyli być może fakt przystąpienia do użytkowania nie będzie w ogóle badany przez US.
   4.” Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.” – art. 21 ust. 1 ustawy o MdM.
   W związku z tym wniosek można złożyć później niż w 2018 roku, ALE najpóźniejsza faktura która zostanie uwzględniona w rozliczeniu, to ta z 30 września 2018 roku. Za faktury wystawione z datą późniejszą nie będzie przysługiwał zwrot VAT.
   Pozdrawiam serdecznie,
   Piotr Wasiluk

  1. Piotr Wasiluk Autor wpisu

   Witam,
   Przy samym zwrocie podatku VAT, w przypadku osób które podejmują się budowy domu/ lokalu systemem gospodarczym – okres kredytowania (jeżeli ktoś posiłkuje się kredytem hipotecznym/ budowlanym) jest bez znaczenia i może być dowolny. Dla przypomnienia, w MdM występują dwa programy. 1. program dopłat do kredytów hipotecznych – dla osób które zaciągają kredyt w celu sfinansowania zakupu gotowego (wybudowanego) mieszkania/ domu. I tu okres kredytowania musi wynosić co najmniej 15 lat. 2. program zwrotu części podatku VAT dla osób, które nie kupują gotowego mieszkania, lecz podejmują się jego budowy od podstaw w tzw. systemie gospodarczym.
   Pozdrawiam,
   Piotr Wasiluk

 7. Monika

  Witam,
  moja sytuacja jest następująca: planujemy z mężem budować dom korzystając z projektu MdM, z tym, że aktualnie nie posiadamy działki (jesteśmy w trakcie jej kupna albo dziedziczenia). Czy w chwili starania się o kredyt lepiej posiadać tę działkę czy zakupić ją po otrzymaniu kredytu??
  Druga sprawa: czy starając się o kredyt musimy zaznaczyć, że chcemy skorzystać z projektu MdM, żeby potem odliczyć podatek Vat od materiałów budowlanych, czy automatycznie po zaciągnięciu dowolnego kredytu na budowę domu przysługuje nam odliczenie Vat-u na materiały??

  Pozdrawiam i dziękuję.

  1. Piotr Wasiluk Autor wpisu

   Witam,
   Od tego roku, ubiegając się o kredyt hipoteczny (przynajmniej w większości banków), w tym kredyt na budowę domu – trzeba posiadać wkład własny w wysokości 5%. W omawianym przypadku, działka mogłaby stanowić wkład własny. Wniesienie wkładu własnego obniżyłoby także kwotę kredytu, a co za tym idzie poprawiło zdolność kredytową, zmniejszyło kwotę kapitału do spłaty i sumę odsetek, wysokość prowizji banku itd. W ogólnym ujęciu koszt kredytu byłby niższy.
   Co do drugiego pytania, to zwrot części VAT za materiały budowlane przysługuje niezależnie od tego, z jakich środków budujemy dom, tj. kredyt lub własne oszczędności. Warunkiem odzyskania VAT-u jest spełnienie wymogów o których mowa w tym artykule (zobacz wyżej). W związku z tym nie ma potrzeby robienia jakichkolwiek zapisów na ten temat w umowie kredytowej.
   Pozdrawiam,
   Piotr Wasiluk

 8. Katarzyna

  Witam,
  Chciałabym się dowiedzieć, czy powierzchnia użytkowa domu równo 100 m2 kwalifikuje się do programu MDM (mamy dwoje dzieci)?
  Czy aby skorzystać z odliczenia Vat u na materiały budowalne należy się w jakiś sposób zgłosić do programu MDM, czy też wystarczy złożyć wniosek do US najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. uwzględniając faktury do końca IX 2018r. i pozwolenie na budowę wydane po 1 stycznia 2014 r. ?

  1. Piotr Wasiluk Autor wpisu

   Witam,

   Jak najbardziej, powierzchnia użytkowa 100 m2 domu kwalifikuje się do programu MdM, tj. zwrotu części VAT za materiały budowlane. Jednocześnie jest to górna granica powierzchni.
   Co do drugiej sprawy. Nie trzeba wcześniej nic zgłaszać. Po prostu jak zakpńczymy proces inwestycyjny (budowy domu), zgłaszamy wniosek do właściwego urzędu skarbowego o zwrot wydatków. Składamy jeden wniosek dokumentujący wszystkie poniesione przez nas wydatki.

   Wniosek skladamy najpóźniej do końca roku, w którym zgodnie z prawem nastąpiło przystąpienie do użytkowania nowowybudowanego domu (pozwolenie na użytkowanie). Np. pozwolenie na użytkowanie wydane w czerwcu 2015 r – wniosek składamy najpóźniej do 31 grudnia 2015; pozwolenie wydane w listopadzie 2016 r. – wniosek składamy najpóźniej do 31 grudnia 2016 r.; pozwolenie wydane w grudniu 2018 r. – wniosek składamy najpóźniej do 31 grudnia 2018 r.

   W gruncie rzeczy wniosek o zwrot wydatków może być złożony także po 2018 roku, ALE ostatnia faktura za materiały budowlane nie może mieć daty dalszej niż 30 września 2018 r. Faktury po tej dacie nie zostaną uwzględnione. Np. budowa została rozpoczęta w styczniu 2017 roku, a zakończona (przystąpienie do użytkowania) w kwietniu 2019 r. Wówczas wniosek składamy do 31 grudnia 2019 roku. W tym wypadku rozsądny inwestor powinien zakupić materiałów budowlanych „na zapas”, biorąc pod uwagę fakt, iż najpóźniejsza faktura która może być rozliczona to ta z 30 września 2018 r.

   Pozdrawiam,
   Piotr Wasiluk

 9. Sylwek

  Witam mam takie pytanko odnośnie powierzchni użytkowej tzn. wiem już z waszych rozmów, że do powierzchni użytkowej nie wlicza się piwnic, strychów i garaży ale czy tak samo jest z pomieszczeniami gospodarczymi i czy w projektach można zmieniać przeznaczenie pomieszczeń. Tak na przykład jeden pokój przeznaczyć na powiększenie garażu?

  1. Piotr Wasiluk Autor wpisu

   Witam,

   Więcej informacji na temat pomieszczeń zaliczanych bądź nie do powierzchni użytkowej w artykule „MdM” a powierzchnia użytkowa mieszkania.

   Oczywiście w projekcie można zmienić przeznaczenie pomieszczenia, tak żeby odpowiadało kryteriom powierzchniowym MdM. Np. pokój przeznaczyć na powiększenie garażu (który nie wlicza się do pow. użytk.). Proszę skontaktować się z projektantem w tej sprawie.

   Co do pozostałych pomieszczeń gospodarczych, to nie ma tu jasnych kryteriów oceny. Niektóre z nich zaliczają się do powierchni użytkowej a inne nie. Taka jest interpretacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Te które bezwzględnie się zaliczają są wymienione pod w/w adresem internetowym. Co do innych, to w razie wątpliwości trzeba było by dopytywać się u źródła.

   Pozdrawiam,
   Piotr Wasiluk

  1. Piotr Wasiluk Autor wpisu

   Witam,

   Środki przeznaczone na budowę domu systemem gospodarczym mogą pochodzić z dowolnego źródła, tj. kredyt lub/i środki własne. Tym samym wluta zaciągniętego kredytu na ten cel nie ma tu żadnego znaczenia. Czyli kredyt może być w dowolnej walucie.

   Odnośnie, kredytów walutowych to należy pamiętać o tym, iż banki udzielają ich osobą które osiągają stały dochód wyłącznie w danej walucie. Np. jeśli chcemy zaciągnąć kredyt we frankach szwajcarskich, to musimy osiągać regularne dochody w CHF. Poza tym, często banki ustalają minimalną kwotę dochodu w walucie obcej (lub w przeliczeniu na złote), jako warunek do przyznania kredytu walutowego. Np. 5000 CHF.

   Pozdrawiam,
   Piotr Wasiluk

Dodaj komentarz