Program „Mieszkanie dla Młodych” a budowa domu

Osoby, które zamierzają z początkiem 2014 roku samodzielnie budować dom (w tzw. systemie gospodarczym), nie zostały pominięte przez pomysłodawców programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM). Będą one mogły skorzystać ze zwrotu części wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego domu. Mowa tu o zwrocie części podatku VAT za zakup materiałów budowlanych.

Dotychczas tę kwestię regulowała ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która stopniowo przestanie obowiązywać. Na starych zasadach będzie można odzyskać VAT za materiały budowlane, zakupione najpóźniej do 31 grudnia 2013 roku. A najdalszy termin (decyduje o tym data wystawienia faktury) składania wniosków o zwrot w trybie dotychczasowym został przewidziany na 31 grudnia 2018 r.

Osoby, jakie poniosą wydatki na budowę domu począwszy od 1 stycznia 2014 roku, będą rozliczane na nowych zasadach, tj. według programu MdM – projektowanej ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Utrzymanie prawa do zwrotu VAT to słuszna decyzja rządu, bowiem nie dyskryminuje się osób, które nie chcą kupować „gotowego” mieszkania, a pragną wybudować je samemu od podstaw, czy to z uwagi na koszty czy też z powodu braku działalności deweloperskiej, szczególnie w mniejszych miejscowościach.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać zwrot części wydatków związanych z budową domu?

O zwrot wydatków z MdM wolno się ubiegać, jeśli:

1. wydatki zostały poniesione w związku z:

a) budową domu jednorodzinnego albo,

b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

2. przedsięwzięcie było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.,

3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie przekracza:

a) 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,

b) 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę – wychowywała przynajmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych.

4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego – nie ukończyła 36 lat,

5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, o których mowa w ust. 1, osoba fizyczna nie była:

a) właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jakie są wymagania co do faktury za materiały budowlane?

Faktura jest dokumentem stwierdzającym fakt zakupu materiałów budowlanych i jest niezbędna w procesie rozliczenia wydatków. Na podstawie faktury obliczana jest kwota zwrotu. Faktura musi być wystawiona na osobę fizyczną (a nie przedsiębiorcę). Faktura może być wystawiona najwcześniej w dniu wydania pozwolenia na budowę, a najpóźniej do dnia 30 września 2018 r., bo z tym terminem program MdM przestanie obowiązywać.

Jaka kwota zwrotu wydatków?

Wysokość kwoty zwrotu podatku VAT wynikającej z faktur zależy od aktualnie obowiązującej stawki tego podatku, a to niestety zmienia się w czasie. I tak dla stawki:

• 22% – 68,18%,

• 23% – 65,22%,

• 24% – 62,50%,

• 25% – 60%.

Jakie są maksymalne limity zwrotu?

• 12,295% dla stawki 22%,

• 12,195% dla stawki 23%,

• 12,097% dla stawki 24%,

• 12% dla stawki 25%.

– kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami.

W jakim trybie dokonywany jest zwrot wydatków?

Wniosek o zwrot wydatków składamy do właściwego urzędu skarbowego, do końca roku (31 grudnia), w którym przystąpiliśmy zgodnie z przepisami do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą złożyć wniosek wspólnie z małżonkiem bądź odrębnie przez każdego z małżonków.

Co powinien zawierać wniosek o zwrot VAT?

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano go – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków,
  2. wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek,
  3. rodzaj poniesionych wydatków (budowa domu jednorodzinnego, rozbudowa, nadbudowa etc.),
  4. rok rozpoczęcia inwestycji,
  5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe,
  6. obliczoną kwotę zwrotu,
  7. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot,
  8. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków,
  9. oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunków programu MdM.

Do wniosku załączamy kopię pozwolenia na budowę oraz faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Kiedy wypłata zwrotu VAT?

Możemy wyróżnić tutaj dwie sytuacje. Jeśli w ocenie Urzędu Skarbowego, prawidłowość złożonego przez nas wniosku nie budzi wątpliwości, to US dokonuje zwrotu kwoty wskazanej we wniosku bez wydawania decyzji, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W pozostałych wypadkach, US wydaje decyzję w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a wypłata środków następuje w przeciągu 25 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodaj komentarz