Na czym polega hipoteka?

Instytucja hipoteki została unormowana w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (z późn. zm.). Zgodnie z art. 65 ust. 1 tejże ustawy: „W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka)”.

Wyjaśnijmy to na przykładzie. Jan Kowalski zaciągnął kredyt mieszkaniowy w banku XYZ na sfinansowanie zakupu mieszkania na kwotę 500 000 zł. Nowo zakupione mieszkanie Kowalskiego zostało obciążone hipoteką na rzecz banku XYZ. W tym przypadku bank XYZ jest „wierzycielem”, a  „wierzytelnością” będzie uprawnienie banku XYZ do żądania zwrotu kwoty kredytu mieszkaniowego wraz z innymi kosztami, na zasadach określonych w umowie kredytowej („określony stosunek prawny”).


Z kolei Jan Kowalski w omawianej sytuacji jest dłużnikiem banku XYZ. Jeśli Kowalski nie będzie wywiązywał się z umowy kredytowej i nie będzie posiadał innych dochodów, to bank XYZ może doprowadzić do sprzedaży mieszkania Kowalskiego w celu odzyskania swoich pieniędzy.

Załóżmy też że Kowalski wziął kredyt samochodowy na kwotę 200 000 zł od banku ABC. Kredyt ten nie został jednak zabezpieczony hipoteką. W konsekwencji wierzycielem rzeczowym (i też osobistym) Kowalskiego będzie bank XYZ, natomiast tylko wierzycielem osobistym bank ABC. Bank XYZ będzie miał pierwszeństwo zaspokojenia swojej wierzytelności z mieszkania Kowalskiego (sprzedaż mieszkania w drodze licytacji), przed wierzytelnością banku ABC.

Gdyby Kowalski sprzedał swoje mieszkanie dla Nowaka, to bank XYZ mógłby zaspokoić się z mieszkania, które stało się już własnością Nowaka. Albowiem zmiana właściciela nieruchomości pozostaje bez wpływu na hipotekę.

Dodaj komentarz