Nieruchomość a działka ewidencyjna

Czy jest jakaś różnica między nieruchomością w sensie prawnym a działką ewidencyjną? Czy nieruchomość i działka ewidencyjna jest tym samym? Tak i nie – zależnie od sytuacji. Jeśli nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej, to nieruchomością będzie właśnie ta jedna działka ewidencyjna. Jeśli nieruchomość składa się z więcej niż jednej działki ewidencyjnej, to nieruchomością (a nie nieruchomościami) będą te wszystkie działki ewidencyjne. Przyjrzyjmy się przepisom ustawowym.

„Nieruchomością jest grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności” (kodeks cywilny).

„Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych” (prawo geodezyjne i kartograficzne).

„Właściciel kilku nieruchomości stanowiących całość gospodarczą lub graniczących ze sobą może żądać połączenia ich w księdze wieczystej w jedną nieruchomość”(ustawa o księgach wieczystych i hipotece).

Można zauważyć, że „nieruchomość” jest bardziej wyodrębnieniem prawnym a „działka ewidencyjna” fizycznym, chociaż jedno i drugie uregulowane jest w prawie.


Warto wiedzieć:

  • Nieruchomość może składać się z jednej lub więcej działek ewidencyjnych,
  • Dwie lub więcej działek ewidencyjnych może być oddalonych od siebie, a mimo to stanowić jedną nieruchomość w sensie prawnym, tzn. według ksiąg wieczystych, Np. działka ewidencyjna A w odległości od działki ewidencyjnej B o 20 km,
  • Skąd mam wiedzieć z ilu działek ewidencyjnych składa się moja nieruchomość? Informacje te możesz pozyskać z ewidencji gruntów i budynków w formie wypisu lub z ksiąg wieczystych,
  • Kilka działek ewidencyjnych może być połączonych w jedną nieruchomość (połączonych prawnie) w księdze wieczystej,
  • Kilka działek ewidencyjnych, graniczących ze sobą – może być scalonych (połączonych fizycznie) w jedną działkę ewidencyjną,
  • W następstwie podziału fizycznego nieruchomości powstaje kilka (przynajmniej dwie) działek ewidencyjnych,
  • Wskutek scalania i podziału nieruchomości może ulec zmianie powierzchnia naszej nieruchomości, jej położenie, ilość i powierzchnia działek ewidencyjnych,
  • Działka ewidencyjna musi zawierać się w jednej nieruchomości – nie może wykraczać poza nią (jednolitość pod względem prawnym). Np. jedna działka ewidencyjna nie może być przypisana do dwóch różnych nieruchomości, posiadających odrębne księgi wieczyste,
  • W razie odłączenia jednej z działek ewidencyjnych od nieruchomości, powstanie nowa, druga nieruchomość.

 

Dodaj komentarz