Ograniczone prawa rzeczowe w księdze wieczystej

W księdze wieczystej mogą też być ujawniane ograniczone prawa rzeczowe. Do ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości zaliczamy:

  1. użytkowanie,
  2. służebność,
  3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  4. hipoteka.

Wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych znajdziemy w dziale III księgi wieczystej. Wyjątkiem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego powadzi się oddzielną księgę wieczystą oraz hipoteka, która znajduje się w dziale IV .


Zasady odnoszące się do ograniczonych praw rzeczowych:

  1. Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą oraz – jeżeli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej – wpis do tej księgi, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
  2. Jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej. W przypadku zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego przez uprawnionego, jeżeli ograniczone prawo rzeczowe było ujawnione w księdze wieczystej – do wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie tego prawa z księgi wieczystej (chyba że ustawa stanowi inaczej).
  3. Ograniczone prawo rzeczowe wygasa, jeżeli przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej albo jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje nabędzie własność rzeczy obciążonej.
  4. Do zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego potrzebna jest umowa między uprawnionym a właścicielem rzeczy obciążonej, a jeżeli prawo było ujawnione w księdze wieczystej – wpis do tej księgi.
  5. Ograniczone prawa rzeczowe obciążające którąkolwiek z połączonych nieruchomości obciążają całą nieruchomość utworzoną przez połączenie. Nie wpływa to jednak na dotychczasowy zakres wykonywania użytkowania i służebności.
  6. Nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi mogą być połączone tylko wtedy, gdy uprawnieni ułożą się co do pierwszeństwa tych praw na nieruchomości utworzonej przez połączenie.

Zobacz też: Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych

Dodaj komentarz