Opłata planistyczna – za co?

Podstawa do naliczenia opłaty

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego (albo jego zmianą) wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel (lub użytkownik wieczysty) zbywa tę nieruchomość – właściwy organ (wójt, burmistrz albo prezydent miasta) pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Stawki procentowe opłaty planistycznej określa się w planie miejscowym.

Wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się na dzień jej sprzedaży. Wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu (lub zmianie) planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu (lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem).

oplata planistyczna ≤ 30% wzrost wartości nieruchomości (wartość nieruchomości po uchwaleniu/ zmianie planu – wartość nieruchomości przed uchwaleniem/ zmianą planu)

Procedura

Na wniosek notariusza

Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości, w formie aktu notarialnego, przesyła wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta wypis z tego aktu. Organ ustala opłatę w drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego.

Na wniosek właściciela

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty planistycznej.

Zwolnienie z opłaty

Opłaty planistycznej, nie pobiera się w przypadku, nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę w rozumieniu:

  1. ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  2. przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007−2013, wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przepisy o opłacie stosujemy także do zbycia przez następcę nieruchomości przekazanych przez rolnika.

Przedawnienie opłaty

Opłata planistyczna musi być ustalona w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W razie przekroczenia tego terminu – organ nie może żądać opłaty.

Zwrot opłaty przez organ

W razie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego, w części lub w całości, opłata planistyczna podlega zwrotowi na rzecz aktualnego właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości.

 

Dodaj komentarz