Opłata planistyczna – za co?

Podstawa do naliczenia opłaty

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego (albo jego zmianą) wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel (lub użytkownik wieczysty) zbywa tę nieruchomość – właściwy organ (wójt, burmistrz albo prezydent miasta) pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Stawki procentowe opłaty planistycznej określa się w planie miejscowym.

Wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się na dzień jej sprzedaży. Wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu (lub zmianie) planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu (lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem). Czytaj dalej

Co zawiera plan miejscowy?

Znajomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma nieocenione znaczenie dla właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, sprzedawców i nabywców nieruchomości oraz inwestorów i dzierżawców.

Z planu miejscowego dowiesz się o: przeznaczeniu oraz sposobach zagospodarowania i zabudowy terenu, ograniczeniach w zabudowie, zakazie zabudowy, planowanych inwestycjach prywatnych i publicznych etc. Z planem miejscowym możemy się zapoznać we właściwym urzędzie gminy (miasta), starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim bądź na odpowiedniej stronie internetowej.

Podstawowe informacje

W planie miejscowym określa się obowiązkowo: Czytaj dalej

Czym jest opłata adiacencka?

Opłata adiacenka jest opłatą ponoszoną przez właścicieli nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. W następstwie tych zabiegów, wartość nieruchomości wzrasta. Opłaty adiacenckie wnoszone są na rzecz właściwych gmin, niezależnie od pochodzenia środków finansowania.

Kto finansuje infrastrukturę?

Źródła finansowania budowy urządzeń infrastruktury technicznej:

  • Skarb Państwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego (gmina/ miasto, powiat, województwo),
  • Unia Europejska,
  • bezzwrotne źródła zagraniczne.

Czytaj dalej

Prawo pierwokupu nieruchomości przez gminę – w jakich sytuacjach?

Prawo pierwokupu to pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przed innymi uczestnikami obrotu. Gmina jest jednym z podmiotów, wyposażonych w to prawo. Z perspektywy polityki lokalnej gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami ma to doniosłe znaczenie.

Gmina może poprzez wykonanie prawa pierwokupu nabyć nieruchomość/i, co do której/ych ma pewne plany strategiczne, względem społeczności lokalnej. W innym wypadku (bez prawa pierwokupu), zmuszona by była do konkurencji z pozostałymi uczestnikami rynku w kwestii ceny oraz nie zawsze posiadałaby informacje o wystawieniu nieruchomości do sprzedaży.

Nie ma co ukrywać, gminne prawo pierwokupu jest znaczną przeszkodą dla potencjalnych nabywców (osób fizycznych, prawnych). Jeśli gmina złoży oświadczenie o skorzystaniu ze swego prawa, nieruchomość trafi w jej ręce. Tymczasem umówiony nabywca (kupiec), straci nie tylko okazję, ale i poświęcony czas. Sorry, takie mamy prawo…

Kiedy przysługuje? Czytaj dalej

Zagospodarowanie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – jak i do kiedy?

W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste.

Jeżeli sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej polega na jej zabudowie, ustala się termin rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy.

Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Przedłużenie terminów

Terminy zagospodarowania i zabudowy mogą być przedłużone na wniosek użytkownika wieczystego, jeśli nie zostały dotrzymane, z przyczyn niezależnych od niego (brak winy). Np. wypadek i długotrwała rehabilitacja, opóźnienia wynikające z działania innych organów.

Organ rozpatrując wniosek użytkownika wieczystego, może wyznaczyć dodatkowy termin, choć nie ma takiego obowiązku. Jednakowoż niezawinione niedotrzymanie terminów może być skutecznie dochodzone przez użytkownika wieczystego w trybie odwoławczym. Czytaj dalej

Kupujesz mieszkanie – sprawdź księgę wieczystą!

Kupno nieruchomości to pewien proces. Proces na który składa się wybór mieszkania, pozyskanie środków finansowania (kredyty mieszkaniowe, hipoteczne), a wreszcie dopełnienie wszelkich formalności koniecznych do sfinalizowania transakcji.

Już na etapie, kiedy znajdziemy nasze upragnione mieszkanie, powinniśmy poprosić właściciela o podanie numeru księgi wieczystej. Numer ten jest nam niezbędny do sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej (KW).

Na dzień dzisiejszy księgę wieczystą możemy sprawdzić przez Internet lub we właściwym wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Bynajmniej wygodniejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie księgi wieczystej w Internecie. Jeśli chcesz sprawdzić księgę wieczystą, wejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Elektroniczna Księga Wieczysta Czytaj dalej

Kiedy bonifikata przy kupnie nieruchomości komunalnej lub państwowej?

Bonifikaty stanowią wyjątek od zasady, że nieruchomości publiczne zbywane są po cenie wynikającej z wartości nieruchomości (cena rynkowa). Służy to osiągnięciu określonych celów w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, np. polityka mieszkaniowa. Natomiast beneficjenci zyskują możliwość nabycia nieruchomości w ogóle lub też po niższej cenie.

Kto może liczyć na bonifikatę?

Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana: Czytaj dalej

Inwestowanie w nieruchomości w pigułce i bez tajemnic – zobacz jak robi to rentier – cz. 1

Opublikowany 28 lis 2013

Czego realnie potrzebujesz żeby kupić swoją pierwszą inwestycyjną nieruchomość? Ile gotówki musisz mieć na starcie? Jaki przychód może Ci dać? Jaki zwrot z inwestycji?

Dzisiaj zobaczysz na konkretnym przykładzie jak (i dlaczego akurat tak, a nie inaczej) inwestuje nasz zapowiedziany w poprzedniej prezentacji rentier.

Prezentacja jest dłuższa niż większość innych (trwa prawie 20 minut), ale zobaczysz w niej pełny schemat inwestowania w nieruchomości pod wolność finansową, więc myślę, że naprawdę warto.

Zapraszam 🙂

——————————

Źródło: www.youtube.com

 

Przetargi na nieruchomości państwowe i samorządowe – procedura i zasady

W jakich sprawach organizowany jest przetarg?

Obowiązek organizowania i przeprowadzania przetargu dotyczy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie oraz państwowe. Przetarg musi być uruchomiony, jeśli ma dojść do rozporządzenia w/w nieruchomościami lub ich obciążenia, w formie sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste lub użytkowanie, najem czy dzierżawę.

Zobacz też: Zbycie nieruchomości samorządowych i państwowych bez przetargu – kiedy?

Rodzaje przetargów

Przetarg przeprowadza się w formie:

  1. przetargu ustnego nieograniczonego,
  2. przetargu ustnego ograniczonego,
  3. przetargu pisemnego nieograniczonego,
  4. przetargu pisemnego ograniczonego.

Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny, a przetarg pisemny – wybór najkorzystniejszej oferty. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób (np. przedsiębiorcy, rolnicy). Decyzję odnośnie formy przetargu podejmuje organizator (właściwy organ lub minister). Czytaj dalej