Archiwa tagu: uzytkowanie wieczyste

Zagospodarowanie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – jak i do kiedy?

W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste.

Jeżeli sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej polega na jej zabudowie, ustala się termin rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy.

Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Przedłużenie terminów

Terminy zagospodarowania i zabudowy mogą być przedłużone na wniosek użytkownika wieczystego, jeśli nie zostały dotrzymane, z przyczyn niezależnych od niego (brak winy). Np. wypadek i długotrwała rehabilitacja, opóźnienia wynikające z działania innych organów.

Organ rozpatrując wniosek użytkownika wieczystego, może wyznaczyć dodatkowy termin, choć nie ma takiego obowiązku. Jednakowoż niezawinione niedotrzymanie terminów może być skutecznie dochodzone przez użytkownika wieczystego w trybie odwoławczym. Czytaj dalej

Ustanie użytkowania wieczystego nieruchomości – prawa i obowiązki

Choć użytkowanie wieczyste jest prawem długoterminowym, co implikuje sama nazwa („wieczyste” – wiek, wieczność), w pewnych okolicznościach dochodzi do jego wygaśnięcia. Jakie to są sytuacje? Jakie ma prawa użytkownik wieczysty a jakie obowiązki? Czy da się temu zapobiec? O tym wszystkim w niniejszym wpisie.

Przyczyny wygaśnięcia użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste wygasa wskutek:

  1. upływu oznaczonego w umowie terminu i niezłożenia przez użytkownika wieczystego wniosku o przedłużenie użytkowania,
  2. upływu oznaczonego w umowie terminu i złożenia przez użytkownika wieczystego wniosku o przedłużenie użytkowania, lecz nieuwzględnienia go przez organ, ze względu na „ważny interes społeczny”;
  3. rozwiązania umowy przed upływem oznaczonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń,
  4. śmierci użytkownika wieczystego, jeśli nie posiada on spadkobierców ustawowych (krewni) lub testamentowych (dowolne osoby oznaczone w testamencie).

Czytaj dalej

Kiedy aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste?

Po co aktualizuje się opłaty? Wymóg aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynika ze zmian wartości nieruchomości w czasie. Przypomnijmy, że umowa użytkowania wieczystego zawierana jest z reguły na okres 99 lat, z opcją przedłużenia.

W tym czasie mogą zajść (i zachodzą) bardzo duże zmiany w wartości nieruchomości. Trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby opłaty roczne były naliczane przez cały czas od stałej wartości nieruchomości (np. z chwili zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste). Właściciele nieruchomości oddawanych w użytkowanie wieczyste, tj. gminy, powiaty, województwa, Skarb Państwa – traciły by duże wpływy do budżetu bez tego zabiegu.

Przeważnie aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste spowodowana jest wzrostem wartości nieruchomości i jest inicjowana przez właściwy organ, zarządzający nieruchomością. W okolicznościach spadku wartości nieruchomości, inicjatywę przejmuje użytkownik wieczysty i kieruje stosowny wniosek do odpowiedniego organu. Jak widzimy, aktualizacja ma dwie strony medalu i może obniżyć nasze rachunki (rzadziej) bądź zwiększyć wydatki (częściej). Czytaj dalej

Jakie opłaty przy użytkowaniu wieczystym?

Użytkowanie wieczyste wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat za korzystanie z nieruchomości samorządowych lub państwowych. Stawki opłat są ustalane ustawowo, z dopuszczeniem modyfikacji (zmniejszania, zwiększania, stosowania bonifikat) przez odpowiednie organy. W dzisiejszym artykule wyjaśniam: jakie to są opłaty, jak ustala się ich wysokość oraz na jakie ulgi możemy liczyć.

Rodzaje opłat

  1. pierwsza opłata – przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
  2. opłaty roczne – przez cały okres trwania użytkowania wieczystego.

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste może być płacona w dwojaki sposób. W drodze przetargowej – jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. W drodze bezprzetargowej – jednorazowo lub rozkładając na oprocentowane raty. Czytaj dalej

Prawo użytkowania wieczystego – w skrócie

Użytkowanie wieczyste jest specyficznym prawem do nieruchomości. Po prawie własności, stanowi najszersze i zarazem najsilniejsze prawo. Można zaryzykować stwierdzeniem, że użytkowanie wieczyste jest nieomal zrównane z prawem własności nieruchomości.

Do ustanawiania, zmiany oraz zakresu prawa do nieruchomości w użytkowaniu wieczystym stosuje się odpowiednio przepisy o prawie własności nieruchomości. Analogicznie jest z rozporządzaniem tym prawem. Użytkownik wieczysty podlega ochronie bardzo zbliżonej do właściciela nieruchomości. Zapraszam do lektury.

Jakie grunty mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste?

W użytkowanie wieczyste mogą być oddane grunty stanowiące własność:

  • Skarbu Państwa, położone w granicach administracyjnych miast,
  • Skarbu Państwa, położone poza granicami administracyjnymi miast, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki,
  • Skarbu Państwa – inne grunty, przewidziane w przepisach szczególnych,
  • jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) lub ich związków.

Czytaj dalej