Udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków

Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) w postaci operatu ewidencyjnego są jawne. Zasadą jest, że każdy może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, jednak od tej zasady są liczne wyjątki, o czym dowiesz się później.

W jakiej formie udostępniane są informacje z operatu ewidencyjnego?

Starosta (prezydent miasta) udostępnia informacje z operatu ewidencyjnego w formie:

  1. wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,
  2. wyrysów z mapy ewidencyjnej,
  3. kopii dokumentów, uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
  4. plików komputerowych, sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
  5. usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Kto może uzyskać informacje z operatu ewidencyjnego?

Informacje umieszczone w ewidencji gruntów i budynków są podzielone na informacje o nieograniczonym dostępie, to znaczy takie, z którymi może zapoznać się każdy oraz informacje o ograniczonym dostępie, którymi mogą się zapoznać tylko określone podmioty, przy spełnieniu wymagań określonych przez prawo.


Informacje o nieograniczonym dostępie to wszystkie informacje zamieszczone w operacie ewidencyjnym z wyjątkiem danych osobowych właścicieli i innych osób władających nieruchomościami. Ograniczenie to jest zrozumiałe, gdyż dane osobowe to dane bardzo wrażliwe i mogą być wykorzystane w niewłaściwym celu.

Informacje o ograniczonym dostępie, tak jak już wspomniano, to dane ewidencyjne opatrzone danymi osobowymi (właścicieli i innych osób władających gruntami, budynkami i lokalami). Jakie podmioty mają dostęp do tych danych?

Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków, zawierające dane osobowe właścicieli i innych osób władających nieruchomościami, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego zawierające takie dane, na żądanie:

  1. właścicieli oraz osób i jednostek władających gruntami, budynkami lub lokalami – których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
  2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
  3. podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie.

Dodaj komentarz