Umowa kredytu hipotecznego – co powinna zawierać?

Mało kto może sobie pozwolić na zakup nieruchomości, finansując ją w całości ze środków własnych. Nawet Ci na których to stać (głównie przedsiębiorcy) , niejednokrotnie wolą korzystać z kredytu, ponieważ tak bardziej się im opłaca pod względem kosztowym.

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym (10, 20, 30, a nawet 40 lat), o znacznym obciążeniu finansowym dla kredytobiorcy (kwota kredytu od kilkudziesięciu tysięcy wzwyż), dlatego też bank wymaga spełnienia od nas szeregu formalności, które są rozciągnięte w czasie, a cała procedura kredytowa jest dość skomplikowana. Jest to zrozumiałe, ponieważ bank chce mieć pewność, że będziemy należycie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, a my musimy być pewni, że stać nas na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

W jaki sposób mogę otrzymać kredyt hipoteczny?

Uzyskanie kredytu hipotecznego następuje na podstawie umowy zawartej między bankiem a osobą wnioskującą o kredyt.

Na czym polega umowa o kredyt hipoteczny?

Przez umowę kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel (ogólnie rzecz biorąc finansowanie nieruchomości: zakup, budowa, wykończenie itp.), a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

W jakiej formie powinna być zawarta umowa kredytu hipotecznego?

Umowa ta winna być zawarta w formie pisemnej, sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Co powinna zawierać umowa o kredyt hipoteczny?

Umowa kredytu hipotecznego powinna być w miarę szczegółowa, a to z przyczyn o których mowa wyżej i uwzględniać ewentualne zmiany w sytuacji kredytowej (finansowej )osoby zaciągającej kredyt hipoteczny.

Umowa kredytu powinna określać w szczególności:

 • strony umowy (dane osobowe/ podmiotowe, adres zamieszkania/ siedziby etc.),

– kredytodawca (instytucja udzielająca kredytu) – bank,

– kredytobiorca/y (osoba/y ubiegająca/e się kredyt)

 • kwotę i walutę kredytu (np. 500 000 PLN),
 • cel, na który kredyt został udzielony (np. budowa domu jednorodzinnego),
 • zasady i termin spłaty kredytu (termin spłaty kredytu – np. 30 lat),
 • w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska – szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu,
 • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,

Stopa oprocentowania kredytu może być stała (ustalony procent) lub zmienna. W razie stosowania stopy zmiennej należy określić w umowie kredytowej warunki zmiany stopy procentowej kredytu.

Bank ma obowiązek powiadomić w sposób określony w umowie kredytobiorcę, poręczyciela oraz, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, inne osoby będące dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia kredytu o każdej zmianie stopy jego oprocentowania.

 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,

Podstawowym i najbardziej pożądanym przez banki sposobem zabezpieczenia kredytu hipotecznego jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Inne, przeważnie dodatkowe zabezpieczenia to: poręczenie, weksel, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Bank jest obowiązany niezwłocznie powiadomić, w sposób określony w umowie, osoby będące dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, jeżeli kredytobiorca opóźnia się z jego spłatą.

 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,

Bank jest władny badać czy kredyt hipoteczny jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z umowy, gdyż nie jest to kredyt na dowolny cel. Ponadto bank ma uprawnienia w zakresie monitoringu dotyczącego spłaty kredytu.

 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,

Kredyt hipoteczny może być płacony jednorazowo lub w transzach (etapami).Umowa kredytu może określać, że od kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy i przez niego niewykorzystanego przysługuje bankowi odrębna prowizja.

 • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy (aneksy, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy),
 • w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska – zasady otwarcia i prowadzenia rachunku służącego do gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za pośrednictwem tego rachunku. Kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie,
 • załączniki do umowy (regulamin, tabela opłat i prowizji).

Umowa kredytu hipotecznego może zawierać:

 1. oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 2. informacje o „kredycie konsumenckim”,
 3. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki.

Warto wiedzieć:

 • poproś bank o udostępnienie Ci umowy o kredyt hipoteczny wraz z regulaminem oraz tabelą opłat i prowizji, na co najmniej kilka dni przed planowanym podpisaniem umowy,
 • zapoznaj się dokładnie z postanowieniami umowy, regulaminu , tabeli opłat i prowizji,
 • jeśli nie rozumiesz jakiś postanowień umowy (regulaminu, tabeli opłat i prowizji) – poproś pracownika banku, który prowadzi sprawę o wyjaśnienie,
 • dobrze jest skonsultować umowę przed podpisaniem z niezależnym doradcą kredytowym, prawnikiem, rzecznikiem praw konsumenta,
 • jeśli jest taka możliwość, to podejmij próbę negocjacji niekorzystnych dla Ciebie warunków umownych, ewentualnie wybierz ofertę innego banku.

Przykładowe wzory umowy kredytu hipotecznego stosowane przez banki:

umowa_o_kredyt_hipoteczny_eurobank

umowa_o_kredyt_hipoteczny_mbank

Dodaj komentarz