Wpis w księdze wieczystej przez notariusza

Kiedy notariusz składa wniosek o wpis w księdze wieczystej?

Strony nie zawsze muszą dokonywać wpisów w księdze wieczystej na własną rękę. W przypadku czynności notarialnych prawo nakłada taki obowiązek na notariusza. I tak, notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści:

  1. przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej, lub
  2. ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, albo
  3. czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta.


Np. Nowak kupuje mieszkanie od Kowalskiego. Z racji tego, że sporządzenie umowy wymaga formy aktu notarialnego, strony spotykają się u notariusza. Notariusz sporządza akt notarialny przeniesienia własności mieszkania, zamieszczając w nim jednocześnie wniosek o dokonanie wpisu własności mieszkania w księdze wieczystej na rzecz Nowaka. W wypadku, gdy mieszkanie nie ma założonej księgi wieczystej, notariusz wnioskuje o jej założenie.

Obok tego notariusz, pobiera opłatę za wpis, którą przekazuje na rachunek sądu rejonowego. Wypis aktu notarialnego zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej (lub założenie księgi wieczystej) wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, notariusz przesyła właściwemu sądowi do prowadzenia ksiąg wieczystych, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu.

Dodaj komentarz