Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego – opłaty

Wysokość opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego (tabela).

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

Wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego

1

za pierwszą działkę, budynek lub lokal 120,00 zł

2

za każdą następną działkę, budynek lub lokal dodatkowo 12,00 zł
Wypis z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków i kartotek lokali

3

za pierwszą działkę, budynek lub lokal 12,00 zł

4

za każdą następną działkę, budynek lub lokal dodatkowo 6,00 zł


 Legenda:

 1. Opłaty określone w tabeli oblicza się w ramach jednego wykonanego dokumentu.
 2. Tabela określa opłaty za wykonanie przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków wyrysów i wypisów, upoważniających do dokonania wpisów w księdze wieczystej lub niezbędnych w postępowaniu sądowym.
 3. Nie pobiera się opłat za wypisy niezbędne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych.
 4. Stosowanie opłat określonych w tabeli w Lp. 1 i 2 wyklucza stosowanie opłat określonych w Lp. 3 i 4.
 5. Za sporządzenie wypisu o niepełnej treści, dla celów innych niż określono w pkt 2, za każdą działkę, budynek lub lokal wymienione w wypisie pobiera się opłatę określoną w tabeli w Lp. 4, stosując współczynnik 0,6.
 6. Za sporządzenie wypisu o niepełnej treści w celu sporządzenia wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, pobiera się opłatę w wysokości 1,80 zł za każdą działkę.
 7. Opłata określona w pkt 6 obejmuje koszty sporządzenia jednego egzemplarza dokumentu w ramach jednego zamówienia.
 8. Wysokość opłaty określonej w pkt 6, za każdy następny egzemplarz tego samego dokumentu, wydanego w ramach jednego zamówienia, ustala się stosując współczynnik 0,5.
 9. Wysokość opłat ustala się według stawek obowiązujących w dniu złożenia przez stronę zamówienia na wykonanie wyrysu i wypisu lub wypisu. Pobranie opłaty następuje w dniu wydania wykonanych dokumentów.
 10. Opłaty określone w tabeli nie obejmują kosztów sporządzenia kopii.
 11. Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Dodaj komentarz