Zagospodarowanie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – jak i do kiedy?

W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste.

Jeżeli sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej polega na jej zabudowie, ustala się termin rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy.

Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Przedłużenie terminów

Terminy zagospodarowania i zabudowy mogą być przedłużone na wniosek użytkownika wieczystego, jeśli nie zostały dotrzymane, z przyczyn niezależnych od niego (brak winy). Np. wypadek i długotrwała rehabilitacja, opóźnienia wynikające z działania innych organów.

Organ rozpatrując wniosek użytkownika wieczystego, może wyznaczyć dodatkowy termin, choć nie ma takiego obowiązku. Jednakowoż niezawinione niedotrzymanie terminów może być skutecznie dochodzone przez użytkownika wieczystego w trybie odwoławczym.

Dodatkowe opłaty

Niedotrzymanie terminu może skutkować także (ale nie musi) naliczeniem przez organ dodatkowych opłat. Opłaty te są niezależne od zwykłych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, tj. opłaty roczne, pierwsza opłata rozłożona na raty.

Kwota dodatkowej opłaty rocznej jest ustalana w drodze decyzji i wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok. Przy dalszej bezczynności – z każdym następnym rokiem, opłata jest zwiększana o kolejne 10% tej wartości.

Przymus ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po bezskutecznym upływie terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalonych w umowie lub decyzji administracyjnej. Opłaty za dany rok uiszcza się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Zwolnienie z opłat

Dodatkowe opłaty nie zostaną pobrane, w razie:

  1. niewybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na obszarze, na którym nieruchomość gruntowa jest położona, jeżeli do wybudowania tych urządzeń był zobowiązany właściwy organ, a ich brak uniemożliwiałby korzystanie z obiektów, do których wybudowania został zobowiązany użytkownik wieczysty na podstawie umowy lub decyzji;
  2. wystąpienia przez użytkownika wieczystego z wnioskiem o rozwiązanie umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

 

Dodaj komentarz