Zmiana danych (aktualizacja) w ewidencji gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości), aby mogła właściwie spełniać swe funkcje, musi zawierać aktualne informacje. Zmiana stosunków prawnych i faktycznych określonych w przepisach prawa,  wpływa na konieczność dokonania stosownych zmian w ewidencji.

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na wniosek strony

Na kim ciąży obowiązek aktualizacji?

Obowiązek zgłaszania zmian danych w ewidencji gruntów i budynków dotyczy:

  1. właścicieli nieruchomości,
  2. innych osób fizycznych i prawnych władających nieruchomościami (gruntami, budynkami, lokalami) państwowymi lub samorządowymi (tj. użytkownicy wieczyści, użytkownicy, podmioty które otrzymały nieruchomość w trwały zarząd etc.),
  3. osób władających nieruchomościami, ujętych w ewidencji gruntów i budynków, założonej na podstawie dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków – do czasu uregulowania tytułu własności.


Jakie zmiany danych podlegają zgłoszeniu?

Wszelkie zmiany danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Zobacz, jakie to dane.

W jakim terminie należy zgłaszać zmiany?

Zmiany winny być zgłoszone w terminie 30 dni od dnia od dnia powstania tych zmian.

Jakich zmian nie trzeba zgłaszać?

Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów (patrz: aktualizacja z urzędu). Np. decyzji starosty.

Co należy dołączyć do wniosku o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków?

Do wniosku powinniśmy dołączyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. W przeciwnym razie możemy być wezwani przez organ do dostarczenia w/w dokumentów.

Skąd wziąć wniosek o zmianę danych w ewidencji?

Większość urzędów udostępnia wnioski na swoich stronach internetowych. Wpisz w wyszukiwarkę Google „bip i nazwę urzędu”. Przykładowy wniosek ze Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Czy wniosek o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków jest płatny?

Wniosek jest bezpłatny.

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków z urzędu.

Właściwe organy, sądy i kancelarie notarialne przesyłają staroście odpisy prawomocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia lub sporządzenia aktu notarialnego.

Dodaj komentarz