Archiwa tagu: program Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych: zasady uczestnictwa, finansowanie budowy domu

Opublikowany 10 mar 2014

W tym odcinku dowiesz się m.in.:
– kto może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych?
– jakie są zasady finansowania budowy domu w ramach programu MdM?
– kto może otrzymać dofinansowanie?
– kto może otrzymać zwrot podatku VAT za materiały budowlane?
– ile wynoszą limity cen za metr kwadratowy?

Czytaj dalej

MdM – przykłady obliczeń dofinansowania

Przykłady obliczeń maksymalnej ceny zakupu nieruchomości, wielkości kwoty dofinansowania wkładu własnego oraz wielkości kwoty dofinansowania na spłatę części kredytu w rządowym programie „Mieszkanie dla młodych” 

W materiale użyte zostały następujące skróty: 

  • w– wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej dla danej lokalizacji. Dane te zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej BGK
  • c– maksymalna cena zakupu 1m² powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości dla danej lokalizacji. Dane te zamieszczane są na stronie internetowej BGK
  • max. Cena– Maksymalna cena zakupu nabywanej nieruchomości
  • pow.– powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości
  • dof– wysokość przysługującego nabywcy dofinansowania wkładu własnego, obliczona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w instytucji kredytującej. Aktualna lista instytucji kredytujących przyjmujących wnioski, zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej BGK
  • powD– powierzchnia do jakiej obliczana jest wysokość dofinansowania wkładu własnego; jeżeli jest do 50m² ma tą sama wartość, jak powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości; jeżeli powierzchnia użytkowa jest większa niż 50 m², to przyjmuje stałą wartość wynoszącą 50m²;
  • spł– wysokość kwoty dofinansowania na spłatę części kapitału kredytu, przysługująca nabywcy z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego bądź kolejnego dziecka; nabywca składa w banku kredytującym wniosek o wypłatę tych środków w okresie do pięciu lat od daty ustanowienia własności nabytej nieruchomości.

Czytaj dalej

„MdM” a powierzchnia użytkowa mieszkania

Jednym z warunków do spełnienia przez beneficjentów programu MdM jest limit powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania, tj. lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.  Tylko wówczas można uzyskać kredyt hipoteczny z dopłatą. Przypomnijmy – osoby bezdzietne oraz te posiadające nie więcej niż dwoje dzieci nie mogą przekroczyć 75 mkw.( w przypadku lokalu mieszkalnego) oraz 100 mkw. (dla domu jednorodzinnego).  Pozostałe osoby, czyli te które wychowują przynajmniej troje dzieci (lub więcej) są ograniczone limitem powierzchni użytkowej 85 mkw. (lokal mieszkalny) i 110 mkw. (dom jednorodzinny).

W związku z powyższym, osoby chcące skorzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych” muszą znaleźć lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, odpowiadający ustawowym kryteriom powierzchni, a raczej mieszczący się w granicach ustawowych. I tu powstaje pytanie. Co to jest powierzchnia użytkowa? Jak ją liczyć? Jakie pomieszczenia kwalifikują się do powierzchni użytkowej a jakie nie? To jedziemy, po kolei.

Punktem wyjściowym jest określenie definicji „lokalu mieszkalnego” i „domu jednorodzinnego”. Zwróćmy uwagę, że oba te pojęcia zawierają się w ogólnym pojęciu „mieszkania”, do którego można otrzymać dofinansowanie.

Jeśli chodzi o lokal mieszkalny, to ustawa o MdM (ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi) odsyła do definicji samodzielnego lokalu mieszkalnego, zawartej w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie z nią. Czytaj dalej

„Mieszkanie dla Młodych” – lista banków finansujących program

listaZnamy już listę banków finansujących program MdM. Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 19 grudnia 2013 r. podpisał dwie pierwsze umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. PKO Bank Polski S.A. i Pekao S.A. są pierwszymi bankami, które od 1 stycznia 2014 r. będą udzielać kredytów hipotecznych na zakup mieszkania z dofinansowaniem budżetu państwa. Równocześnie są to dwa największe, pod względem kapitałowym banki w Polsce.

Jak na razie nie jest to satysfakcjonujący wynik. Tym bardziej, że na etapie prac legislacyjnych nad rządowym programem dopłat do kredytów hipotecznych – znaczna część banków wykazywała duże zainteresowanie programem. Jednak miejmy nadzieję, że to dopiero początek przystępowania banków do programu MdM i w ciągu roku liczba banków kredytujących ulegnie zwiększeniu. A to z kolei przyczyni się do większej konkurencji w ofertach kredytów hipotecznych, a co za tym idzie kredytobiorcy będą mogli liczyć na lepsze warunki kredytowania. Bo na obecną chwilę osoby chcące skorzystać z programu MdM mają bardzo ograniczony wybór oferty kredytu hipotecznego – spośród dwóch wyżej wymienionych banków. Czytaj dalej

Ceny mieszkań z MdM a ceny rynkowe

Jak się ma program „Mieszkanie dla Młodych” do realiów rynkowych?

Niestety fakty nie napawają optymizmem. Tylko część mieszkań z rynku pierwotnego mieści się w widełkach cenowych MdM. Przyczyny tego są dwojakie. Z jednej strony ustawowe limity programu są zbyt niskie i zaledwie w niewielkim stopniu odpowiadają aktualnym cenom mieszkań od dewelopera.

Z drugiej strony, na rynku nieruchomości jest „bańka spekulacyjna” nakręcana przez deweloperów, którzy żądają zbyt wysokich marż za sprzedaż nieruchomości. Bo skoro koszt wybudowania jednego mkw. mieszkania, zgodnie z danymi ogłoszonymi przez wojewodów wynosi tyle i tyle, to skąd tak duże różnice w cenach? Tym bardziej, że koszt odtworzenia 1 m2 mieszkania został o współczynnik 1,1, co daje dodatkowe 10% zwyżki ceny mkw. dla potrzeb programu.

Jeśli sytuacja ta nie ulegnie zmianie, to program „Mieszkanie dla Młodych” może się okazać wielką klapą i środki przeznaczone na ten cel zostaną spożytkowane w niewielkim stopniu, z uwagi na brak mieszkań spełniających kryteria programu. Czytaj dalej

„Mieszkanie dla Młodych” – jaka maksymalna kwota dofinansowania z programu?

Wiemy już jaka jest górna granica wsparcia w programie MdM. A to za sprawą danych opublikowanych przez wojewodów o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Znając te wartości oraz zasady udzielania pomocy finansowej, możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, ile przeciętny Kowalski będzie z tego miał. Spójrzmy na konkrety.

 Jaka jest maksymalna dopłata do 1 m2 mieszkania z MdM? Czytaj dalej

Jakie są limity cenowe mieszkań w MdM?

limit cen mdmZnamy już limity ceny mieszkań dla rządowego programu dopłat do kredytów hipotecznych. Jednym z warunków do spełnienia przez beneficjentów programu „Mieszkanie dla Młodych” jest warunek maksymalnej ceny kupowanego mieszkania/ jednego metra kwadratowego mieszkania. Precyzując, chodzi o iloczyn kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania (przeciętny koszt budowy mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w określonej lokalizacji) oraz współczynnika 1,1.

We wstępnych założeniach programu, cena metra kwadratowego mieszkania miała być równa kosztowi jego odtworzenia w określonej miejscowości. Jednak w celu szerszego dopasowania programu do warunków rynkowych i w rezultacie zwiększenia liczby dostępnych mieszkań, wartość tę powiększono o współczynnik 1,1 (czyli 110% pierwotnej ceny mkw.).

Jaka jest zatem maksymalna cena 1 m2 mieszkania w MdM? Czytaj dalej

Mamy „Mieszkanie dla Młodych”

Mieszkanie dla MłodychPrezydent Bronisław Komorowski w dniu 31 października 2013 r., podpisał ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 23.11.2013 r.), a program „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

Przypomnijmy najważniejsze założenia programu. MdM jest kontynuatorem programu „Rodzina na Swoim”, wygaszonego z końcem 2012 r. Podobnie jak poprzednik, ma wspierać ludzi w pozyskaniu własnego lokum poprzez finansową pomoc ze strony państwa w formie dopłat do kredytów hipotecznych. Zasadnicza różnica jest taka, że MdM, bardziej koncentruje się na „ludziach młodych”, poprzez ustalenie sztywnego kryterium wieku.

Beneficjentami „Mieszkania dla Młodych” są małżeństwa, osoby niepozostające w związku małżeńskim (tzw. single) oraz osoby samotnie wychowujące dziecko (własne lub przysposobione). Jak sama nazwa programu wskazuje, muszą być to „osoby młode”, co jest oczywiście kwestią dyskusyjną. Górna granica wieku wyznaczona przez MdM to 35 lat, a co za tym idzie, wniosek należy złożyć najdalej do końca roku kalendarzowego, w którym osiągnęło się ten wiek. W przypadku małżonków, wystarczy że warunek wiekowy zostanie spełniony przez najmłodszego małżonka. Czytaj dalej

Program „Mieszkanie dla Młodych” a budowa domu

Osoby, które zamierzają z początkiem 2014 roku samodzielnie budować dom (w tzw. systemie gospodarczym), nie zostały pominięte przez pomysłodawców programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM). Będą one mogły skorzystać ze zwrotu części wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego domu. Mowa tu o zwrocie części podatku VAT za zakup materiałów budowlanych.

Dotychczas tę kwestię regulowała ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która stopniowo przestanie obowiązywać. Na starych zasadach będzie można odzyskać VAT za materiały budowlane, zakupione najpóźniej do 31 grudnia 2013 roku. A najdalszy termin (decyduje o tym data wystawienia faktury) składania wniosków o zwrot w trybie dotychczasowym został przewidziany na 31 grudnia 2018 r. Czytaj dalej

Jak uniknąć zwrotu dopłat z programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Pomoc finansowa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (program „Mieszkanie dla Młodych” – w skrócie: MdM), pochodzi ze środków publicznych – pieniędzy podatników, czyli każdego z nas. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest spełnienie warunków przewidzianych w programie. Zasady wykorzystywania tych środków są monitorowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako podmiot finansujący. Jeśli po otrzymaniu dopłaty przez beneficjenta, jego sytuacja mieszkaniowa ulegnie zmianie bądź też wystąpią inne okoliczności, sprzeczne z celem programu MdM – wtedy powstanie obowiązek zwrotu otrzymanych środków.

W jakich sytuacjach powstaje obowiązek zwrotu dopłat?

Z obowiązkiem zwrotu środków pochodzących z programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) musi się liczyć beneficjent, który w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania: Czytaj dalej