Dopłaty do kolektorów słonecznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi program dofinansowania zakupu kolektorów słonecznych na lata 201-2015. Mimo iż, program jest już u schyłku, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie przedłużony na kolejne lata.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Wytworzona w ten sposób energia byłaby wykorzystywana do ogrzania wody (ciepła woda użytkowa) – główny cel, z dopuszczeniem również innych metod wykorzystania energii (system grzewczy, basen w domu, inne odbiorniki ciepła). Z programu nie mogą korzystać osoby, mające podłączenie do sieci ciepłowniczej, którą dostarczana jest ciepła woda użytkowa.

Na wsparcie mogą liczyć beneficjenci, którzy będą finansować nabycie urządzeń w drodze kredytu bankowego. Obsługą wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu oraz o udzielenie kredytu zajmują się banki, które mają podpisaną z funduszem umowę o współpracy.

Zawsze aktualną listę banków znajdziemy na stronie NFOŚiGW. Na dzień dzisiejszy jest to: Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, według kolejności wpływu do banku.

Program skierowany jest dwóch kategorii osób. Mianowicie osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych instalujących kolektory słoneczne na własnych budynkach wielorodzinnych. Osoby fizyczne muszą legitymować się prawem dysponowania nieruchomością na cele mieszkaniowe.

De facto do kręgu uprawnionych należą: właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści (współużytkownicy wieczyści), najemcy i dzierżawcy. Współwłaściciel wnioskując o dofinansowanie zobowiązany jest posiadać zgodę wszystkich współwłaścicieli na montaż instalacji kolektora słonecznego. W przypadku najemców / dzierżawców umowa najmu (dzierżawy) musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do końca planowanego okresu trwałości.

Wykorzystywanie budynku na cele mieszkaniowe, oznacza że co najmniej połowa znajdujących się tam pomieszczeń, jest faktycznie użytkowana zgodnie z potrzebami mieszkaniowymi. Jeśli jest mniej niż połowa pomieszczeń „mieszkaniowych” – budynek nie kwalifikuje się do udziału w programie.

W ramach programu kredytobiorcy otrzymają zwrot 45% kwoty kredytu, udzielonego na pokrycie „kosztów kwalifikowanych” inwestycji. Pozostałe 55% trzeba wyłożyć z własnej kieszeni. Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy w szczególności: koszt projektu, koszt nabycia kolektora słonecznego, zasobnika, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, koszt zakupu ciepłomierza, koszt montażu i instalacji kolektorów słonecznych, podatek VAT, inne materiały i urządzenia pod warunkiem że projektant uzna je za wskazane dla prawidłowego funkcjonowania instalacji. Program obejmuje montaż kolektorów słonecznych na obiektach w stosunku do których została już zakończona budowa, jak i tych będących jeszcze w budowie.

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o dotację wraz z wnioskiem o kredyt. Jeśli część powierzchni budynku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału tej powierzchni w całości budynku. Gdy powierzchnia na cele działalności gospodarczej przekroczy 50% powierzchni całkowitej budynku – dopłata nie przysługuje. To samo dotyczy wynajmu nieruchomości.

Wartość kosztów kwalifikowanych zmniejsza się o wartość przyznanych beneficjentowi w umowie z wykonawcą upustów, rabatów, zwrotów, bonifikat. Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 250 zł / m powierzchni aparatury kolektora słonecznego.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez NFOŚiGW, dotychczas wypłacono dopłatę na 63 044 przedsięwzięć w łącznej wysokości 420 360 tys. zł (w tym 50 wspólnotom mieszkaniowym na kwotę dopłaty 2 307 tys. zł).

Średni jednostkowy koszt dofinansowania dla 1 m2 kolektorów wyniósł 2,23 tys. zł, a średnia instalowana powierzchnia kolektorów brutto to 7,10 m2. Na zestaw solarny średnio uzyskano dotacje w wysokości 6,7 tys. zł (dla wspólnot mieszkaniowych: 46,1 tys. zł), przy średnim koszcie zakwalifikowanym do dofinansowania równym 14,8 tys. zł na zestaw (dla wspólnot mieszkaniowych: 102,5 tys. zł).

Spójrzmy na dotychczasowe wyniki programu.

  Liczba wniosków złożonych przez banki w NFOŚiGW (źródło: http://www.nfosigw.gov.pl)

 Rozkład zrealizowanych inwestycji na terenie kraju na dzień 31-07-2014 
(źródło: http://www.nfosigw.gov.pl)


Odnawialne źródła energii – stabilny zysk przez wiele lat


Dodaj komentarz